มติครม.ผ่านกฏหมาย ไฟเขียวตั้ง "สภาดิจิทัลฯ"

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. และจัดตั้งสภาดิจิทัลแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดย สภาดิจิทัล จะมีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล สร้างสังคมคุณภาพให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเทคโนโลยีการทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยสมาชิกสภาจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ/ สมาชิกวิสามัญ / สมาชิกกิตติมศักดิ์

 

ทั้งนี้ สภาดิจิทัลจะเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย ของหน่วยงานของตนเอง ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาระบบดิจิตอลของประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการเป็นลักษณะภาคเอกชนทั้งหมด ที่จะทำงานควบคู่ไปกันกับภาครัฐ โดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กำกับดูแลตามกรอบอำนาจหน้าที่

นอกจากนี้ นายพุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่จะสามารถเข้าไปดูอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจากเดิม รัฐวิสาหกิจ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการออกนโยบายหรือการบริหารงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้แก้ไขเพื่อมอบอำนาจให้กับ 8 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งต่อไปไม่ให้การบริหารหน่วยงาน ติดขัดเหมือนเช่นในอดีต

 


ทั้งนี้ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, สถาบันการบินพลเรือน และองค์การสวนพฤกษศาสตร์

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุญชัย ธนะไพรินทร์


HASTAG : สภาดิจิทัล 

ติดตามข่าวอื่นๆ