ราชกิจจาฯประกาศ!โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน๒ ราย

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน๒ ราย ดังนี้

 

 

๑. นายปรีชา สุขกล่ํา ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ํา (วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ)สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
 

๒. นายกษิเดช สุรจิรชาติ ผู้อํานวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ํา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ

 

 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองนายกรัฐมนตรี

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ