ปัญหาที่เผชิญอยู่ ผมขอให้อดทน จึงพัฒนาวัดและชุมชนได้ พระโอวาทพระสังฆราชล่าสุด

จากกรณีวันนี้เฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่า เมื่อวันเสาร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร – สมุทรปราการ ธรรมยุต

 

 

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

 

“การทำงานทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหาร จำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดา แต่อันที่จริงถ้าใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่า หนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอ ความอดทนอดกลั้นต่อโลกธรรมฝ่ายที่ไม่น่าพึงใจนั้น เป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารทุกระดับต้องสั่งสมอบรมให้เจริญขึ้น เพื่อเป็นประตูสู่การแก้ไขปัญหา กระทั่งบรรลุถึงความเจริญงอกงามได้

 

 

 

หากลองศึกษาใคร่ครวญถึงประวัติการของหมู่คณะจะพบว่าบูรพาจารย์ของเราทั้งหลาย ทรงมี และมี ‘ขันติธรรม’ คือความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งยวด ในการก่อร่างสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของคณะสงฆ์ ทำให้เราทั้งหลายได้มีที่พึ่งพาอาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้

 

 


 

 

ผมจึงขอเน้นย้ำให้ทุกท่านมี ‘ขันติ’ เป็นคุณธรรมพื้นฐานอย่างหนักแน่นมั่นคง แล้วขันติธรรมจะช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ ซึ่งเกื้อกูลต่อความสำเร็จขั้นต่อๆ ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นความพากเพียร ความสามัคคี ความเสียสละ ไปจนถึงการมีปัญญารู้แจ้งในอริยสัจธรรม

 

 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงสั่งสอนพุทธบริษัทไว้เกี่ยวกับความอดทนไว้หลายนัย เช่น ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์, ความอดทนเป็นตบะของผู้พากเพียร, ความอดทนเป็นกำลังของนักพรต และสมณะมีความอดทนเป็นกำลัง

 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่ทุกท่านเผชิญอยู่ มิใช่ว่าจะเพิ่งเกิดขึ้นเป็นหนแรก ขึ้นชื่อว่าโลกแล้ว สรรพสิ่งล้วนเป็นทุกข์ซ้ำรอยเดิมอยู่เสมอ ท่านเจ้าอาวาส ท่านรองเจ้าอาวาส และท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส ต้องมีความอดทนต่อความยากลำบากให้ได้ก่อนเป็นเบื้องต้น แล้วท่านจึงจะรักษาและพัฒนาวัด และชุมชนที่ท่านอาศัย รวมถึงการคณะสงฆ์ส่วนรวมได้ ถ้าท่านเป็นคนอ่อนแอ ท้อถอย หดหู่ เบื่อหน่ายเสียแต่ต้นแล้ว ก็ขอยืนยันว่าท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้

 

 

ผมจึงขอให้ทุกท่านมีกำลังใจเข้มแข็งอดทน ขอให้ระลึกว่าเรามีบุพการีร่วมกัน เรามีพระพุทธเจ้า ทรงเป็นยอดยิ่งบิดามารดา เรามีบูรพาจารย์ร่วมคณะ และมีสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ขอทุกท่านจงอย่าย่อท้อที่จะช่วยกันบริหารงานพระศาสนาให้วัฒนาสถาพร เพื่อยังประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกสืบไป”

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : สมเด็จพระสังฆราช  พระสังฆราช  พระ 

ติดตามข่าวอื่นๆ