ประกาศราชกิจจา โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 3 องคมนตรีใหม่

ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ แล้วนั้น

 

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

 

 

๑. นายอำพน กิตติอำพน เป็น องคมนตรี
๒. พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น องคมนตรี
๓. พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศณ วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

 


 

 

นายอำพน กิตติอำพน

 

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท

 

พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล


HASTAG : 3 คน  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐  องคมนตรี  ราชกิจจา 

ติดตามข่าวอื่นๆ