ด่วน!ประกาศราชกิจจาฯแล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๑เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๒ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ข้อ๒ แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๓. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๔. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๕. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๖. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๗. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๘. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๙. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑๐. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑๑. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑๒. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑๓. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ชัยจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 


๑๔. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑๕. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ๓ ให้สำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ประกาศณ วันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : ประกาศราชกิจจาฯแล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ