ประกาศราชกิจาฯ!กทม.ออกประกาศเก็บค่าจอดรถ ถนน66สาย ทั่วกรุง ชม.ละ20บาท

ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงนามโดย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ มีรายละเอีดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดที่จอดยานยนตร์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ๕ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงก าหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ไว้ ดังนี้
ข้อ
๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๗
(๒) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗
(๓) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่๑ มีนาคม ๒๕๓๘
(๔) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗
(๕) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ เขตทางถนนราชด าริ
(ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗
ข้อ๓ กำหนดที่จอดยานยนตร์ในช่วงนอกเวลาห้ามจอดรถในถนนสายต่างๆ ดังนี้
(๑) ถนนทรงสวัสดิ์
ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนเยาวราช
(๒) ถนนพาดสาย
ตั้งแต่แยกถนนเยาวพานิช ถึงแยกถนนทรงสวัสดิ์
(๓) ถนนเยาวพานิช
ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนพาดสาย
(๔) ถนนทรงวาด
ตั้งแต่แยกถนนราชวงศ์ ถึงแยกถนนเจริญกรุง
(๕) ถนนมหาจักร
ตั้งแต่แยกถนนหลวง ถึงแยกถนนเจริญกรุง
(๖) ถนนสันติภาพ
ตั้งแต่แยกถนนพลับพลาไชย ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๗) ถนนไมตรีจิตต์
ตั้งแต่ห้าแยกพลับพลาไชย ถึงแยกสะพานเจริญสวัสดิ์
(๘) ถนนมิตตพันธ์
ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๙) ถนนรอบวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม
ฝั่งรอบนอกวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม
(๑๐) ถนนลำภุญไชย
ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ ๔ ถึงแยกถนนเยาวราช
(๑๑) ซอยธนาคารกรุงเทพอุทิศ
ตั้งแต่แยกถนนเสือป่า ถึงแยกถนนพลับพลาไชย
(๑๒) ถนนยมราชสุขุม
ตั้งแต่แยกถนนวรจักร ถึงแยกถนนพลับพลาไชย
(๑๓) ถนนหลวง
ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๑๔) ถนนสาลีรัฐวิภาค
ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนสุทธิสารวินิจฉัย
(๑๕) ถนนประดิพัทธ์
ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนพระรามที่ ๖
(๑๖) ถนนรองเมือง
ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ ๔ ถึงแยกถนนพระรามที่ ๑
(๑๗) ซอยรองเมือง ๑
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง ๕
(๑๘) ซอยรองเมือง ๒
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง ๕
(๑๙) ซอยรองเมือง ๓
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง ๕
(๒๐) ซอยรองเมือง ๔
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง ๕

 

(๒๑) ซอยรองเมือง ๕
ตั้งแต่แยกถนนจรัสเมือง ถึงแยกถนนพระรามที่ ๑
(๒๒) ถนนจรัสเมือง
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง
(๒๓) ถนนเจริญเมือง
ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง
(๒๔) ถนนมหานคร
ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ ๔ ถึงแยกถนนสี่พระยา
(๒๕) ถนนมหรรณพ
ตั้งแต่แยกถนนดินสอ ถึงแยกถนนตะนาว
(๒๖) ถนนบริพัตร
ตั้งแต่แยกถนนเยาวราช ถึงแยกถนนดำรงรักษ์
(๒๗)  ถนนพาหุรัด
ตั้งแต่แยกถนนบ้านหม้อ ถึงแยกถนนจักรเพชร
(๒๘) ถนนบูรพา
ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนพาหุรัด
(๒๙) ถนนพระสุเมรุ
ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินกลาง ถึงหน้าป้อมพระสุเมรุ
(๓๐) ถนนนครสวรรค์
ตั้งแต่แยกถนนจักรพรรดิพงษ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๓๑) ถนนบ้านหม้อ
ตั้งแต่แยกถนนพาหุรัด ถึงแยกถนนเจริญกรุง
(๓๒) ถนนวิสุทธิกษัตริย์
ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกถนนสามเสน
(๓๓) ถนนนครไชยศรี
ตั้งแต่แยกถนนสวรรคโลก ถึงแยกถนนสามเสน
(๓๔) ถนนประชาราษฎร์สาย ๒
ตั้งแต่แยกถนนประชาราษฎร์ ถึงแยกถนนประชาราษฎร์สาย ๑
(๓๕) ถนนท่าดินแดง
ตั้งแต่แยกถนนลาดหญ้า ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
(๓๖) ถนนรอบตลาดใต้สะพานรัชดาภิเษก (ตลาดพลู)
ตั้งแต่แยกถนนเทอดไท ถึงท่าน้ำคลองบางหลวง
(๓๗) ถนนรามบุตรี
ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนาว
(๓๘) ถนนพระอาทิตย์
ตั้งแต่ทางเข้าวัดสังเวช ถึงแยกถนนเจ้าฟ้า
(๓๙) ถนนอัษฎางค์
ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินกลาง ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
(๔๐) ถนนมหาราช
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนราชินี ถึงแยกถนนหน้าพระลาน
 

 

 

 


(๔๑) ถนนเจริญรัถ
ตั้งแต่แยกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงแยกถนนเจริญนคร
(๔๒) ถนนบางกอกน้อย - ตลิ่งชัน
ตั้งแต่แยกถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงสะพานข้ามคลองชักพระ
(๔๓) ถนนเจ้าสาย (กะทะ)
ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๔๔) ถนนมังกร
ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๔๕) ซอยพันธ์จิตต์
ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๔๖) ซอยนานา
ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ ๔ ถึงแยกถนนไมตรีจิตต์
(๔๗) ถนนกรุงเกษม
ตั้งแต่แยกสะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
(๔๘) ถนนพลับพลาไชย
ตั้งแต่แยกถนนบำรุงเมือง ถึงแยกถนนเจริญกรุง
(๔๙) ถนนพรานนก
ตั้งแต่แยกถนนอิสรภาพ ถึงแยกถนนจรัญสนิทวงศ์
(๕๐)  ถนนข้าวสาร
ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนาว
(๕๑)  ถนนจักรพรรดิพงษ์
ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกถนนหลานหลวง
(๕๒)  ถนนลูกหลวง
ตั้งแต่แยกถนนสามเสน ถึงแยกถนนหลานหลวง
(๕๓) ถนนอำนวยสงคราม
ตั้งแต่แยกถนนสามเสน ถึงแยกถนนพิชัย
(๕๔) ถนนประชาราษฎร์สาย ๑
ตั้งแต่เชิงสะพานพิบูลย์สงคราม ถึงเชิงสะพานพระรามที่ ๖
(๕๕) ถนนกรุงเทพ - นนท์
ตั้งแต่แยกถนนประชาราษฎร์สาย ๒ ถึงทางรถไฟ
(๕๖) ถนนเฟื่องนคร
ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนบำรุงเมือง
(๕๗) ถนนบุญศิริ
ตั้งแต่แยกถนนตะนาว ถึงแยกถนนอัษฎางค์
(๕๘) ถนนเจริญกรุง
ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนราชินี
(๕๙) ถนนพระพิพิธ
ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนราชินี
(๖๐) ถนนสนามไชย
ตั้งแต่แยกถนนมหาราช ถึงแยกถนนราชดำเนินใน
(๖๑) ซอยเศรษฐการ
ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนมหาราช
(๖๒)  ถนนดำรงรักษ์
ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม
(๖๓) ซอยพหลโยธิน ๗ (ซอยอารีย์)
ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกซอยอารีย์ ๕
(๖๔) ถนนอรุณอัมรินทร์
ตั้งแต่แยกถนนพรานนก ถึงเชิงสะพานคลองมอญ
(๖๕) ถนนสารสิน
ตั้งแต่แยกถนนวิทยุ ถึงแยกราชดำริ
(๖๖) เขตทางถนนราชดำริ
ตั้งแต่แยกถนนสารสิน ถึงบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ