ระวัง! เตือน 10 อันดับธุรกิจด่าวร่วงแห่งปี ศึกษาให้ดีก่อนชีวตพัง

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจการวิจัยทางธุรกิจ 10 อันดับธุรกิจเด่นปี 2561

 

พบว่า ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์มีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 จากนโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตในระดับท้องถิ่นของรัฐบาล, สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบโทรคมนาคมของไทยที่มีประสิทธิภาพ

รองลงมาอันดับ 2 เป็นธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม อันดับ 3 เป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกมากขึ้น อันดับ 4 เป็นธุรกิจเครื่องสำอางค์และครีททาผิว อันดับ 5 ธุรกิจขนส่งและโลจิสตกิส์ และ ธุรกิจด้านปิโตเลีนมและพลาสติก อันดับ 6 ธุรกิจโมเดิร์นเทรด, ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน, และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแนวใหม่

อันดับ 7 ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อันดับ 8 ธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อันดับ 9 ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านความเชื่อ และอันดับที่ 10 ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจร้านเสริมสวย

 

 

 


โดยหอการค้าไทยมองปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ปี 2561 ที่ห้องการค้าไทยคาดว่าจะ มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสที่มีรายได้สูงขึ้น การลงทุนภาครัฐยังคงขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกขยายตัวตามฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า กำลังซื้อของประชาชนฐานรากมีเพิ่มมากขึ้นตามมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล

ส่วน 10 อันดับดาวร่วง ของปี 2561 ได้แก่ อันดับ 1 ธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีนวัตกรรม อันดับ 2 ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่ อันดับ 3 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร และธุรกิจเช่าหนังสือ อันดับ 4 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีดีและดีวีดี อันดับ 5 ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน อันดับ 6 ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี อันดับ 7 ธุรกิจผลิตสินค้าเกษตรยาง ปาล์ม ข้าว อันดับ 8 ธุรกิจร้านขายมือถือมือ 2 อันดับ 9 ธุรกิจร้านค้าแยบดั้งเดิม และอันดับ 10 ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์


HASTAG : ด่วร่วง  ธุรกิจ 

ติดตามข่าวอื่นๆ