เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรมความปลอดภัยสูง ระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน LAHMYER Unit Substation

เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า รุกหนักสร้างสรรค์นวัตกรรมทันสมัย พร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สนองนโยบายรัฐ ตอบโจทย์ความต้องการตลาด  โชว์นวัตกรรมทีมีความปลอดภัยสูง LAHMEYER Unit Substation (ลาเมเยอร์ ยูนิต ซับสเตชั่น) ระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับพื้นที่ซึ่งต้องการภูมิทัศน์สวยงาม  ตอบโจทย์นโยบายรัฐในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ Smart city  ตั้งเป้าปี 2564 เจริญชัยครองผู้นำอันดับ1   ด้านนวัตกรรมไฟฟ้า
 

นายประสงค์     กิตติรัตนวิวัฒน์    กรรมการผู้จัดการ    บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด  ผู้ผลิต และจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแบรนด์ “เจริญชัย” เปิดเผยว่า  เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า เราจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ   ให้ทุกผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ต่อวิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่ตั้งเป้าให้กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ลพบุรี พัทยา ภูเก็ต ฯลฯ ให้เป็น Smart City ที่ประชากรสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ระบบสุขาภิบาล มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม ทั้งพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ อากาศบริสุทธิ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ดีสมเป็นเมืองน่าอยู่ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

 


 

ล่าสุด เจริญชัยได้จัดแสดงประสิทธิภาพของนวัตกรรม LAHMEYER Unit Substation (ลาเมเยอร์ ยูนิต ซับสเตชั่น) ระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูง ในงานสัมมนา “TEMCA  FORUM  EXHIBITION  2018 PATTAYA”    

 

โดยนวัตกรรม LAHMEYER Unit Substation เป็นระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สามารถออกแบบภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เสอดคล้องกับสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เหมาะกับพื้นที่ซึ่งต้องการภูมิทัศน์สวยงาม โดยได้รับการยอมรับติดตั้งการใช้งานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัทเอกชนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก

 

 

LAHMEYER Unit Substation (ลาเมเยอร์ ยูนิต ซับสเตชั่น)  มีขนาดเล็กที่สุดและมีความลปอดภัยสูง ผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก สถาบัน KAMA  เป็นระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดินที่รองรับนโยบายรัฐในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ Smart city    ”  

 

ปัจจุบันตลาดรวมหม้อแปลงไฟฟ้ามีมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท  เจริญชัยมีส่วนแบ่งการตลาด 12 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัทมีกำลังการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทุกประเภท ในปีนี้ 8,000  เครื่อง ตั้งเป้าปีหน้าขยายกำลังการผลิตเป็น10,000 เครื่องต่อปี และมีรายได้ 2,000 ล้านบาท  เฉพาะ LAHMYER Unit Substation มียอดขายประมาณ 600 ล้าน มีกำลังการผลิต 3oo ยูนิต ต่อปี  คาดภายในปี 2564 เจริญชัยจะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า

 

 

นายประสงค์ กล่าวอต่ออีกว่า เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ (Toward the Livable City) เพื่อตอบรับ นโยบายประชารัฐ ในการผนึกกำลังกันของ 3 ภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชาชน การผลักดันนโยบายของประเทศที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วน ซึ่งส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญ คือการสร้างเมืองต้นแบบที่มีความพร้อม หรือ Smart City เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับโลกได้ด้วยตัวเอง

 

“เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า” เป็นองค์กรในภาคธุรกิจเอกชน ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ ที่มีส่วนในการพัฒนาเมือง และสังคมให้น่าอยู่ ควบคู่ไปกับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาสู่ Smart City ของภาครัฐ เราจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 4 SMARTs ขององค์กร เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ (Toward the Livable City)  

 

1.Smart Organization   2.Smart Factory   3.Smart Product   4.Smart Service

 

กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่ออีกว่า “เจริญชัย” ได้ กำหนดทิศทางบริหารจัดการองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ที่มุ่งหวังผลสำเร็จ ในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และบริการ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพ สร้างการรับรู้ในการมีส่วนร่วมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่   และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  โดยตั้งเป้าให้เจริญชัยเป็นแบรนด์ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก  พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วย การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศ ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างพลังขับเคลื่อนชีวิตของทุกคนในองค์กร ภายใต้แนวคิด

T : Trust Worthiness สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ

R : Responsibility for Society สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

U : Ultimate Learning Organization สร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

S : Synergy for Success สร้างพลังร่วมเพื่อความสำเร็จ

T : Team Spirit สร้างพลังขับเคลื่อนชีวิต

 

ทั้งนี้โรงงานแห่งใหม่ ของเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า บนพื้นที่ 54 ไร่  ได้มีการพัฒนาให้ เป็น Smart factory ที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้การออกแบบ Conceptual Design และการก่อสร้างโดย TAKENAKA CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงงานชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น มีการออกแบบพื้นที่ของโรงงาน ให้สามารถรองรับเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการผลิต เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิต การบริหารการจัดการภายในโรงงานเกิดประสิทธิภาพสูง


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : เจริญชัย 

ติดตามข่าวอื่นๆ