อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติบรรยายวิชา ในหัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว

       เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ หัวข้อวิชา “การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” ในโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ระดับสารวัตรถึงรองผู้กำกับ ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

       อธิบดีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เป็นกรมฯ ที่แยกเนื้องานด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจากกรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรมใหม่ และมีข้าราชการไปประจำอยู่ในส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอีก 76 จังหวัด ซึ่งอำนาจหน้าที่ของกรมฯ คือ ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่มีท้องถิ่นจังหวัดเป็นหัวหน้าและบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสำนักงาน ขณะเดียวกันจะมีข้าราชการสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในระดับอำเภอด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานสังกัดกรมฯ ที่ประจำอยู่ภูมิภาคนั้น จึงมีหน้าที่หลักๆ ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ ติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

       อธิบดีกล่าวต่อถึงแผนยุทธศาสตร์มหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ว่าได้กำหนดเป้าหมาย (GOAL) เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัย สังคมมีความสงบเรียบร้อย หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งได้กำหนดจุดยืนและบทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประสานและสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

       สำหรับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น อธิบดีกล่าวว่า พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 7 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของ ประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายงบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตำรวจ และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น


         นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้ลงนามในบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2560 ด้วย โดยกรมฯ จะส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน และให้คำแนะนำ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนงบประมาณ อาสาสมัคร วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

           รวมถึงด้านการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนด้วยเช่นกัน ในด้านอาสาสมัคร เช่น ส่ง อปพร. ที่ร่วมจุดตรวจกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงเทศกาล การดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนมีการการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับตำรวจภูธรจังหวัด ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อีกด้วย 

           จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก การทำให้ชุมชน ท้องถิ่นเข็มแข็ง ย่อมเป็นผลดีกับการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ก็เป็นหน้าที่ของราชการที่หน่วยงาน ที่ต้องร่วมบูรณาการงานร่วมกัน  คอยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาตินั่นเอง อธิบดีกล่าว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติบรรยายวิชา ในหัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 16 ปี 3 ตุลาคม 2561


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  บรรยาย  อธิบดีกรมการปกครอง 

ติดตามข่าวอื่นๆ