ร้องนายกฯ เครือข่ายภาคประชาชนจี้สอบร.ร.นานาชาติเข้าตลาดหุ้น แถมดึงหลักสูตรชาติอื่นมาใช้ หวั่นแทรกแซงการศึกษาไทย

กลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ยืนหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ โรงเรียนเอกชน (ประเภทโรงเรียนนานาชาติ) ที่ นำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศอื่นมาสอนในประเทศไทยอาจจะขัดต่ออธิปไตย หรือ ความมั่นคงภายในหรือไม่ แีกทั้งยังได้นำกิจการโรงเรียนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อจะจำหน่ายหุ้นให้กับประชาชนน่าจะขัดต่อ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือไม่

โดยทางกลุ่ม ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายครูไทยที่เป็นห่วงต่อระบบการศึกษา ที่ไม่อยากให้ระบบการศึกษาของต่างชาติเข้ามาแทรกแซง ครอบงำ และ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระหว่าง ผู้มีโอกาส และ ผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงการเรียนแบบสากลโดยวิธีทางธุรกิจ ที่มุ่งแต่จะแสวงหาผลกำไรเป็นสำคัญ โดยอาศัยช่องทางและโอกาสจากการที่คนไทยเริ่มมีค่านิยมอยากให้บุตรหลานของตนเองเข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนประเภทโรงเรียนนานาชาติ

 

 

และพบว่า บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด(มหาชน) หรือ SISB ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทโรงเรียนนานาชาติ และให้บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และ หนังสือชี้ชวนตราสารทุน(Filling) ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) จำนวน 260 ล้านหุ้น ในราคาพาร์ หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กลต.ว่าจะพิจารณารับรองหรือไม่


ขณะเดียวกันยังทราบว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ชาวสิงคโปร์ ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน รวมทั้งเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ย

 

 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายครูไทย และ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่จะให้บุตรหลานเข้าถึงการเรียนการสอนแบบสากลในระบบของโรงเรียนนานาชาติของเอกชนที่มีค่าเล่าเรียนสูงเกินควร ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่เสมอภาคในด้านการศึกษา เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ อาจเป็นช่องทางให้ นักซื้อขายหุ้น อาศัยเงื่อนไขจากวิธีการดังกล่าวเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ทางที่มิชอบ ผ่านการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจ


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม


HASTAG : โงเรียนนานาชาติ  ตลาดหุ้น  นายกรัฐมนตรี 

ติดตามข่าวอื่นๆ