สถ.ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ผนึกกำลังจัดใหญ่ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ปี 2561

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานแถลงข่าวงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ร่วมกับนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และนายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสฤษฐ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายธนิต กิตติพัธโนทัย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

         

 

          อธิบดีกล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) บัญญัติให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และมาตรา 17 (6) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และกระทรวงศึกษาจะต้องถ่ายโอนโรงเรียนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะสามารถจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

          ดังนั้น เพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ให้ประชาชนและผู้ปกครองได้มั่นใจได้ว่า ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเยี่ยม สามารถดูแลบุตรหลานของท่านให้มีพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และเป็นคนดีมีความห่วงแหนในประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทย ตลอดจนเป็นการยกระดับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงจำเป็นที่จะต้องจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นการรวมพลังจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ดี มีมาตรฐาน จนสามารถพัฒนาระบบการศึกษาที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อันจะทำให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เติบโตไปมีอนาคตที่ดี และสำหรับงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน นี้ โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ “Smart Learning” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และได้แสดงความรู้ ความสามารถ ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         

         


          การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาท้องถิ่นมีความพร้อม มีดำเนินงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบุคลากรดำเนินงานอย่างมีพัฒนาการ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดประสบผลสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต จึงถือเป็นระบบการศึกษาที่สามารถสร้างคน สร้างชุมชน และสร้างชาติได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาด้วยกัน เพราะในงานจะมีนิทรรศการ แนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ที่ดีเยี่ยมของท้องถิ่นต่างๆ แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองในการแข่งขันกันอีกด้วย และสำหรับท่านที่ไปร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 10 ที่เทศบาลนครภูเก็ตจัด ระหว่างวันที่ 9-11กันยายนนี้ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่น่ารัก ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่น่าประทับใจที่คนภูเก็ตช่วยกันรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น จะเป็นอีกหนึ่งในประสบการณ์ที่มั่นใจได้ว่า ท่านต้องชื่นชอบและประทับใจไม่รู้ลืมอย่างแน่นอน อธิบดีกล่าว

ทางด้านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวด้วยว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 นี้ ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซี่ยม (สะพานหิน) ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา และมุ่งเน้นการรวมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วย และในส่วนของความพร้อมนั้น ทางด้านสถานที่จัดงาน ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้ง 2 สถานที่นั้นเชื่อมโยงกัน และรายรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทุก ๆ ท่านจึงสามารถท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นภูเก็ตได้โดยง่ายอีกด้วย

          การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ “Smart Learning” การเรียนรู้อย่างฉลาด หรือมีความฉลาดในการเรียนรู้ โดยยังคงยึดหลักการจัดการศึกษาท้องถิ่น “สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ” มีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาส สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การเสวนาทางวิชาการ โซนกิจกรรม Work Shop รวมไปถึงพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลความรู้สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบูรณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรอบด้านและไม่มีที่สิ้นสุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน และเพื่อตอบโจทย์ของคอนเซ็ปท์ “Smart Learning” อีกสิ่งหนึ่งที่ได้จัดเตรียมไว้ก็คือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับริสแบนด์ (Wrist band) แทนบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ที่จะระบุชื่อ - สกุล และข้อมูลการแข่งขันเป็นรายบุคคล เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นทุกคนก็จะได้รับริสแบนด์เป็นที่ระลึก และหากต้องการชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ก็สามารถเข้าไปที่ www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com หรือ Facebook Fanpage มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และทาง Youtube Channel มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561 นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวในตอนท้าย

         

         


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภคนันท์ มุมาน


HASTAG : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ประเทศ  การศึกษา  ภูเก็ต 

ติดตามข่าวอื่นๆ