อธิบดี สถ. และ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดภาคตะวันออก ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนที่ 1 โดยมี นางราตรี  รัตนไชย ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา น.ส.นวรัตน์  ไตรรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดชลบุรี นางมลฤดี  ศรีกุล ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดตราด นายสาธิต อ่อนน้อม ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี นายองอาจ นันทกิจ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นางดรุณี พูนประสิทธ์ ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสระแก้ว นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธีระรัตน์ วงษ์จักร  ท้องถิ่นจังหวัดตราด และนายธนิต  แสงวิสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนที่ 1 เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

จากนั้น เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและได้มอบตุ๊กตาจำนวน 306 ตัว ให้แก่เด็กๆ ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดไผ่ล้อม โดยมี นางดรุณี พูนประสิทธ์ ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสระแก้ว นางราตรี  รัตนไชย ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธีระรัตน์ วงษ์จักร  ท้องถิ่นจังหวัดตราด และนางสาวมยุรี อภิวาท ผู้อำนวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดไผ่ล้อม ให้การต้อนรับ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมฯ มีความยินดีที่สนับสนุนและพัฒนาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ให้เด็กได้เตรียมความพร้อมก่อนจะไปศึกษาต่อในขั้นต่อไป และต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ เพราะเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต และกรมฯ ยังมุ่งหวังให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน้นในเรื่องของอาหารต้องให้เด็กได้รับสารอาหารให้ครบถ้วน โดยให้นำระบบ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยกำกับดูแลให้ทุกมื้ออาหารของเด็กในโรงเรียนได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานที่ช่วยให้เด็กๆ ได้รับสารอาหารครบถ้วน จำเป็นต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาทางสมองและสติปัญญา และกรมฯ ได้นำแนวทางของ “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” ที่มีลักษณะเป็นการเล่นในธรรมชาติ กิจกรรมต่างๆจะยึดธรรมชาติเป็นหลัก ใช้สวนป่าเป็นตัวสร้างคลื่นสมองให้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้านหรือการทำสวน จึงอยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สมอง อารมณ์ จิตใจ พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพ และยังสามารถขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อื่นๆ ได้อีกด้วย

ในตอนท้าย ดร. วันดี ได้ฝากให้ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นภาคตะวันออกทุกจังหวัด ให้ร่วมตัวกันแล้วร่วมรณรงค์ให้สังคมไปช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตกเกณฑ์ ในแต่ละจังหวัดให้มีความเหมาะสมในการดูแลลูกๆ หลานๆ ในแต่ละท้องถิ่นด้วย

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย


HASTAG : สถ  อธิบดี  ตราด  งาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ