คิดเห็นอย่างไร กรมขนส่งจัดหนักกม.ใหม่ไม่พกใบขับขี่-บัตรหมดอายุ เพิ่มโทษคุกปรับแรง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการบูรณาการกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นกฎหมายเดียว พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงรายละเอียดของกฎหมาย ให้ทันสมัยและสอดคล้องพฤติกรรมขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น โดยร่างกฎหมายฉบับแก้ไขผ่านความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ร่างอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะผ่านความเห็นชอบเมื่อไหร่ 

 

โดยการแก้ไขกฎหมายด้านการขนส่งครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ปรับเพิ่มบทลงโทษกรณีผู้ขับขี่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่เข็ดหลาบ ไม่กล้าทำความผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายอีก รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายใหม่ ที่กรมฯนำเสนอได้มีการแก้ไขปรับเพิ่มโทษสำคัญๆ ใน 3 มาตรา ประกอบด้วย

 

 


1.มาตรา 64 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท แต่กฎหมายใหม่เสนอให้ปรับเพิ่มโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

 

2.มาตร 65 ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่กฎหมายใหม่เสนอให้เพิ่มโทษจำคุกเข้ามาด้วย คือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ส่วนโทษ ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

 

 

3.มาตรา 66 ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ตามกฎหมายใหม่ เสนอให้ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

 

ก่อนหน้านั้น นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2558 เป็นการติดตามผลการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เรื่อง ผู้ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถและไม่พกพาใบอนุญาตขับรถ 

 

 

โดยเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้เพิ่มโทษปรับจากปัจจุบันกำหนดไว้ว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเสนอให้เพิ่มโทษปรับเป็นไม่เกิน 5,000 บาท และโทษจำคุกเป็นไม่เกิน 3 เดือน พร้อมให้ผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกประเภทให้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จากปัจจุบันกำหนดอายุไว้เพียง 15 ปีก็สามารถขอใบอนุญาตขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวได้ รวมทั้งกำหนดช่วงอายุให้มีความเหมาะสมกับขนาดเครื่องยนต์ของจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับข้อเสนอกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ที่เสนอแก้ไข พ.ร.บ.ขนส่งทางบกกับ พ.ร.บ.รถยนต์ให้เป็นฉบับเดียวกัน 

 

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ ร.ฟ.ท. และ บช.น. และ กทม. หารือร่วมกันเพื่อบริหารสัญญาณไฟจราจร และการกั้นเครื่องกั้นรถไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เนื่องจากปัญหาสัญญาณไฟจราจรไม่สัมพันธ์กับจังหวะไม้กั้นรถไฟบริเวณจุดตัดรถไฟทำให้รถติดเป็นเวลานาน 

 

 

พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาเรื่องการห้ามจอดรถบนถนนสายหลัก โดยจะดำเนินการพิจารณาจัดระเบียบเรื่องการจอดรถบนถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครใหม่ โดย บช.น. ร่วมกับ สจส.ของกรุงเทพมหานคร สนข.จะสำรวจถนนทุกเส้นร่วมกับสถานีตำรวจ 88 สน.ว่าเส้นทางใดบ้างที่จอดรถได้แล้วไม่ทำให้มีปัญหาจราจรก็จะอนุญาตให้จอดรถได้ หากถนนใดจอดได้จะกำหนดอัตราค่าจอดรถต่อไป จากปัจจุบันจัดเก็บได้ปีละ 48 ล้านบาท 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : ใบขับขี่  โทษ  จราจร 

ติดตามข่าวอื่นๆ