ประกาศ! พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 6 ส.ค. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสวนสาธารณะในลักษณะสวนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในพุทธศักราช ๒๕๓๕ สําหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเป็นสถานที่รวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมวิชาการในการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่สืบสานและสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงเป็นประโยชน์แก่ประชาชนสืบไป

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

ประธานกิตติมศักดิ์

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ 

คณะกรรมการมูลนิธิ

๑. นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการ
๒. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ
๓. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ
๔. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการ
๕. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ
๖. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง กรรมการ
๗. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
๘. ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ
๙. อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการ
๑๐. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรรมการ
๑๑. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ
๑๒. นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการ
๑๓. นายพิธาน เหี้ยมโท้ กรรมการ
๑๔. ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต กรรมการ
๑๕. ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา กรรมการ
๑๖. พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว กรรมการ
๑๗. นายมนตรี แสนชมภู กรรมการ
๑๘. นายวีระชัย ณ นคร กรรมการ
๑๙. คุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการ
๒๐. นางจิรายุพิน จันทรประสงค์ กรรมการ
๒๑. พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการและเหรัญญิก
๒๒. นางสาวสร้อยทอง ช่อลําเจียก กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๒๓. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการและเลขาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน


 

ประกาศ! เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

 

ขอบคุณ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง  พระราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ