58ปีที่รอคอย เปิดที่มาที่ไป รถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้

ถือได้ว่าเป็นอีกโปรเจ็กต์ที่รอมานานสำหรับ โครงการรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตรและหลังจากที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วโดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จากเด่นชัย ไปเชียงรายและเชียงของ วงเงินรวม 85,845 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 และเปิดให้ใช้บริการปี 2565

สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง โดยก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ ขนาดความกว้าง 1 เมตร ระยะทาง 323.10 กิโลเมตร 

 

 

 

จุดเริ่มต้นที่สถานีเด่นชัย จ.แพร่ มุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่าน จ.ลำปาง พะเยา และเชียงราย สิ้นสุดที่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ จ.เชียงราย มี 26 สถานี คือ สถานีสูงเม่น แพร่ แม่คำมี หนองเสี่ยว สอง แม่ตีบ งาว ปงเตา มหาวิทยาลัยพะเยา บ้านโทกหวาก พะเยา  ดงเจน บ้านร้อง  บ้านใหม่ ป่าแดดป่าแงะ บ้านโป่งเกลือ สันป่าเหียง เชียงราย  ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง ชุมทางสถานีบ้านป่าซาง บ้านเกี๋ยง ศรีดอนชัย เชียงของ โชคชัย และสถานีเชียงแสน

 

 

 

ทั้งนี้ยังมีลานขนถ่ายสินค้า 4 แห่ง ลานกองเก็บตู้สินค้า 1 แห่ง ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ 4 อุโมงค์ ก่อสร้างถนนยกข้ามทางรถไฟ 40 แห่ง และถนนลอดใต้ทางรถไฟ 102 แห่ง คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างในปี 2562 และเปิดให้บริการในปี 2565

สิ่งสำคัญนั่นคือ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์สำคัญมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว เมียนมา และจีนตอนใต้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ซึ่งโครงการฯ จะช่วยเพิ่มปัจจัยดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ให้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งทางรางในภาพรวมของประเทศ 


หากได้ไล่เรียงกับจุกเริ่มต้นโครงการ58 ปีที่รอคอยกับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ นั้นไล่เรียงได้ดังต่อไปนี้
พ.ศ.2503 เริ่มสำรวจเส้นทาง
พ.ศ.2507 คณะรัฐมนตรีอนุมัติศึกษาความเหมาะสม
พ.ศ.2512 สรุปแผนเส้นทางช่วงเด่นชัย-เชียงราย ระยะทาง273 กิโลเมตร
พ.ศ.2528 ทำการศึกษาลดระยะเส้นทางเหลือ 246 กิโลเมตร
พ.ศ.2537 ขยายแผนเส้นทางเชื่อมสปป.ลาว
พ.ศ.2539 ทำการศึกษารายงานEIA
พ.ศ.2547 สรุปเส้นทางที่เหมาะสมไปยังชายแดนเชียงของ
พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณศึกษาแบบก่อสร้าง
พ.ศ.2555 ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
พ.ศ.2558 บรรจุในโครงการลงทุนระยะเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2559 รายงาน EIA แล้วเสร็จ
พ.ศ.2560 ได้รับอนุมัติ EIA
พ.ศ.2561 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อทำการเปิดประมูล


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางสาวชนุตรา เพชรมูล


HASTAG : 58ปีที่รอคอย  เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  รถไฟทางคู่ 

ติดตามข่าวอื่นๆ