ต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม!!ผบ.มทบ.41 ยืนยันรับสมัครทหารกองหนุน-บุคคลพลเรือนชายบรรจุรับราชการเป็นทหารประทวนอัตราสิบเอก 2 อัตราบริสุทธิ์,โปร่งใส

(1 ส.ค.)  พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้เปิดเผยถึงเรื่องการรับสมัครทหารกองหนุน  และ บุคคลพลเรือนชาย บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนว่า มณฑลทหารบกที่ 41 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 2 อัตรา ๆ สิบเอก  ประกอบด้วยตำแหน่งเสมียนการเงิน ฝ่ายการเงินศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 41 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด กองบังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 จำนวน 1 อัตรา  

 

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 30 ปี และต้องไม่เป็นผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ คือ เกิด พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2541  หรือผู้ที่ขอผ่อนผัน เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2561 เว้นแต่ว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการเป็นราชการทหาร และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือมีประวัติทางอาญาทุกประเภท       ผู้สมัคร บิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  และผู้ที่สมัครตำแหน่ง เสมียนการเงิน ต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาการบัญชี หรือ สาขาพณิชยการ ต้องมีความสามารถ พิมพ์หนังสือราชการได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ และต้องมีทักษะหรือความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้ดี  ส่วนตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป  มีความรู้ในเรื่อง งานระเบียบสารบรรณและสามารถใช้   Microsoft Office ได้ดี เช่นกัน สำหรับ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้ 


พลตรีอาคม พงศ์พรหม กล่าวอีกว่า หลักฐานการรับสมัครผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง  พร้อมทั้งแสดงเอกสารฉบับจริง ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร,  สำเนาใบสุทธิ หรือระเบียบแสดงผลการเรียน ม.3 , ทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร ของ บิดา มารดา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ใบสำคัญความเห็นแพทย์ของทหาร พร้อมด้วยผลการตรวจเลือด เฉพาะโรงพยาบาล ของทหารเท่านั้น และต้องไม่เกิน 1 เดือน , สำเนาใบสำคัญทหาร  สด.3 , สด.8 , สด.43 , สำเนาประวัติทหารบก , ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย , รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว เอกสารทุกอย่าง 3 ชุด    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่ 12 สิงหาคา 2561 เวลาราชการ ส่วนสถานที่รับสมัคร กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จะทำการสอบ ในวันที่ 15 สิงหาคา 2561  สถานที่สอบ ณ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ และประกาศผลสอบ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ในวันเดียวกัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ในวันละเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 075-383-434 ต่อ 40269 – 40271

                “ การสอบต้องเป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส ในกรณีที่มีผู้แอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ ประเภทใดก็ตาม โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้  ให้ผู้สมัครแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 โดยตรง   ที่หมายเลข 075-383-434 ต่อ 40262” พลตรี อาคม พงศ์พรหม กล่าวในที่สุด.

ภาพ/ข่าว ยุทธนะ เตมะศิริ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ยุทธนะ เตมะศิริ


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ