ปตท. สานพลังร่วม 34 องค์กรและชุมชน พัฒนาคุ้งบางกะเจ้า พร้อมนำทัพฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

วันนี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารภาครัฐ เอกชน รวมกว่า 34 องค์กร พร้อมผู้แทนชุมชนท้องถิ่น ร่วมเปิดตัวโครงการ OUR Khung Bang Kachao  พร้อมประกาศตัวอาสาเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว รักษาคุ้งบางกะเจ้าให้คงความเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุง    โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการดังกล่าวเดินหน้าด้วยความร่วมมือจาก 34 องค์กร ตลอดจนชุมชนภาคประชาสังคมในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 6 ตำบล ภายใต้การกำกับของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยก่อนหน้านี้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จนเกิดเป็นความร่วมมือในรูปแบบการสานพลังร่วมเพื่อพัฒนาสังคม (Social Collaboration with Collective Impact) กำหนดเป้าหมายร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา“เศรษฐกิจสีเขียว” พัฒนาพื้นที่สีเขียวที่ก่อให้เกิดรายได้และมีส่วนร่วมยกระดับวิถีชีวิตชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น พร้อมกำหนดเป้าหมาย 5 ปี คุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่เติบโตแข็งแรงอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ผ่านการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 1.พัฒนาพื้นที่สีเขียว 2.จัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง 3.จัดการขยะ 4.ส่งเสริมอาชีพ 5.ท่องเที่ยว 6.พัฒนาเยาวชนและการศึกษา

              นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท. ในฐานะผู้ร่วมสานพลังความร่วมมือ และได้อาสาเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านพัฒนาพื้นที่สีเขียว ถือเป็นการต่อยอดและดำเนินการในสิ่งที่ ปตท. ให้ความสำคัญเสมอมา ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียววางเป้าภายใน 5 ปี มุ่งฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวให้ได้ 6,000 ไร่  โดยในปี 2561 นี้กำหนดเป้าหมายระยะเริ่มต้นไว้ที่ 400 ไร่ โดยทำร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวทั้ง 6 ตำบลของคุ้งบางกะเจ้า ในพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  ซึ่งนอกจากช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอีกด้วย

โครงการ OUR Khung Bang Kachao ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ทั้งธุรกิจเอกชน ภาคราชการ ภาคประชาชน มาร่วมมือกันพัฒนาโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบความต้องการของชุมชนได้ตรงจุดและเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ตามเป้าหมาย และสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกับพื้นที่สีเขียวได้อย่างยั่งยืน

            ทั้งนี้ คุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นที่สร้างอากาศบริสุทธิ์ ให้คนกรุงเทพฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริไว้ให้ทำการอนุรักษ์พื้นที่นี้สำหรับเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ด้วยเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 12,000 ไร่ ครอบคลุม 6 ตำบลของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  มีจุดเด่นที่เป็นพื้นที่ 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็มทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสวนเกษตรแบบยกร่องทำให้ได้ผลไม้ และผลผลิตที่มีรสชาติ ดีไม่เหมือนใคร ขณะเดียวกันชุมชนยังคงวัฒนธรรมถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านประเพณี และการกินอยู่


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย


HASTAG : ปตท.  PTT  พลังงาน  ธรรมชาติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ