ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอเถิน/เจ้าอาวาสวัดตะคึกเชียงมั่น พระครูปิยสีลโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเถิน/เจ้าอาวาสวัดเชตะวัน พระราชปฏิภาณโกศล รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พันเอกจีรวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และประชาชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่สอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ดร.วันดี กล่าวว่า วันนี้รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา รู้สึกสำนึกในพระเมตตาคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงมีพระเมตตาแก่พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะศรัทธา  วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์  และซาบซึ้งในพระดำริที่ว่า “กิจกรรมอื่นใดที่เป็นการจัดถวายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติหรือถวายเป็นพระกุศล ขอให้เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ” ยิ่งหากเราได้ศึกษาพระประวัติ พระจริยวัตร และพระคติธรรมในวาระต่าง ๆ ยิ่งพบว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้ไม่โปรดเครื่องทูลพระขวัญใด นอกเหนือจากการสร้างสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ดังที่เราทั้งหลายได้สมัครสมานสามัคคีกันดำเนินการโครงการนี้ ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ป่า ปลูกป่า สร้างพุทธอุทยาน  และสร้างแหล่งน้ำ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่อันสัปปายะเหมาะกับการบำเพ็ญสมณธรรมต่อไป ทั้งยังเป็นการสร้างความรมณียสถานแก่ประเทศชาติ ตามพระดำริข้างต้นทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวลำปางจะร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ให้ ธรรมชาติได้อยู่คู่กับธรรมสืบไป

ขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้รอด เพื่อสนองแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ประสงค์จะให้ต้นไม้ช่วยทำให้น้ำ และธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ให้มนุษย์มีความสุข ส่งผลให้วัตถุประสงค์ที่จะถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันประสูติ 26 มิถุนายน 2561 เกิดเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงชั่วกาลนาน ดร.วันดีกล่าวในตอนท้าย


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย


HASTAG : มูลนิธิ  อาสา  จัดการ  ปลูกป่า 

ติดตามข่าวอื่นๆ