สถ. มอบโล่รางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตร “ผู้นำการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่ง อปท.”

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตร “ผู้นำการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่ง อปท.” ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ณ ห้องประชุมอาคารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

         

          รองอธิบดีกล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ สถ.ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง โดยเด็กๆ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก ส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้านทักษะ การอ่าน และการเรียนรู้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่เครือข่ายและชุมชนด้วย โดยกรมฯ มีเป้าหมายจะรวบรวมมือถือเก่าจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศให้ได้ 3 ล้านเครื่อง ปัจจุบันมียอดบริจาคแล้ว จำนวน 150,000 เครื่อง และได้กำหนดขยายเวลาการรับบริจาคมือถือเก่าไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

        

        

       

        

       

       

        

       


          รองอธิบดีกล่าวต่อว่า สำหรับ โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยระบบไลน์แอพพลิเคชั่นในรูปแบบที่พัฒนามาเพื่อโครงการนี้เป็นพิเศษ ระบบนี้สามารถใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ การรายงานผลการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินผลและรายงานตรงต่อผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแบบวันต่อวัน ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าลงทะเบียนในระบบแล้ว 3,800 แห่ง 

          สำหรับการมอบโล่รางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตร “ผู้นำการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่ง อปท.” ในวันนี้ เนื่องมาจาก กรมฯ ได้รับแจ้งจากศูนย์ประสานงานจิตอาสา โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา แจ้งว่ามี อปท. เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก และมี อปท. ที่มียอดบริจาคบรรลุเป้าหมายเกิน 300 เครื่องแล้ว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ยอดบริจาค จำนวน 660 เครื่อง เทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ยอดบริจาค จำนวน 411 เครื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดบริจาค จำนวน 320 เครื่อง และเทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ยอดบริจาค จำนวน 305 เครื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและผู้ร่วมโครงการฯ กรมฯ และโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา จึงกำหนดจัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตรให้กับ อปท. ดังกล่าวข้างต้นขึ้น

          ขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อทางโครงการฯ จะนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่งต่อไป รองอธิบดีกล่าวในตอนท้าย


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภคนันท์ มุมาน


HASTAG : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ