เฉียบขาด!!! นักเรียนชายใจถึง...หลังครูจะเล็มผม! ยื่นกฏกระทรวงให้อ่าน...งานนี้เงิบเลย!! (รายละเอียด)

กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก หลังเฟซบุ๊ก "Gorn Soranakom" ได้เผยแพร่ภาพและเรื่องราวสุดฮา ถึงเหตุการณ์ระหว่างอาจารย์กับเด็กนักเรียนชาย ขณะที่เจอเด็กนักเรียนชายผมยาว จึงจะทำการเล็มผม แต่ปรากฎว่ากับต้องเงิบเมื่อเด็กนักเรียนทำสิ่งที่ไม่คาดคิด งานนี้ต้องยอมเลย

 

 


โดยผู้โพสต์ได้เล่าว่า 

ครู: ผมยาวจังไหนมาตัดสิ
ล็อต**: ครูครับกฏกระทรวงไม่ให้ตัดผมนักเรียน
ครู: จริงหรอ
ล็อต**: จริงครับ. ครูเอาไปอ่าน
ครู: โอ้โห เอามาเลยหรอ
ครู: ก็ได้

 

 

 

หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ ก็ทำให้บรรดาชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 


ทั้งนี้กฎระเบียบการไว้ทรงผมของกระทรวงศึกษาธิการ 2556

ด้วยปรากฏว่า สถานศึกษาบางแห่งมีความเข้าใจในเรื่องทรงผมของนักเรียนไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงขอแจ้งและซ้อมความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1.ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ กำหนดเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤติ การแต่งกาย และจรรยา มารยาทของนักเรียนและนักศึกษาโดยข้อ 4 กำหนดให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ และต้องแต่งกายแบบตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและสถานศึกษา หรือตามที่กฎหมายกำหนด นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่แต่งกายหรือพฤติตนไม่สมควรแก่วัย หรือไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียนและนักศึกษา ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในประกาศอันไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียนและนักศึกษาโดยความใน (1) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ดังกล่าวบัญญัติว่า

ข้อ 1 การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียนตามความในข้อ 4 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132

(1)  นักเรียนชายไว้ผมยาว โดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 เซนติเมตร และชายผมรอบศีรษะไม่ตัดเกรียนชิดผิวหนัง หรือไว้หนวดเครา

นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาติให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็รวบให้เรียบร้อย

ข้อ 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่า สมัยนิยมเปลี่ยนไป สมควรผ่อนผันให้นักเรียนชายไว้ผมที่เหมาะสมกับวัย แลสภาพของนักเรียนตามสมัยนิยมได้บ้าง จึงได้ออกกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่132 ลงวันที่ 22 เมษายนพ.ศ. 2515 โดยยกเลิกความใน (1) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515 ) ดังกล่าว และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(1) นักเรียนชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมหนือไว้หนวดเครา

นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาติให้ไว้ผมยาวเกินกว่านั้นก็รวบให้เรียบร้อย

บทบัญญัติของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ดังกล่าวเป็นการยกเลิกข้อกำหนดให้นักเรียนชายไว้ผมข้างหนและกลางศีรษะยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตรและชายผมรอบศีรษะตัดเกรียนชิดผิวผนังและ โดยกำหนดแต่เพียงห้ามนักเรียนชายไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม

3.ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546แด่กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ดังกล่าว ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ตามเฉพาะกาลในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

        ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้สถานศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1 นักเรียนชาย ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ หากไว้ยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น แบบทรงผมรองทรง

2 นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย

อนึ่ง ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเวียนให้สถานศึกษาในสังกัดทราบรายละเอียดถือปฏิบัติต่อไป

 

 

 

ขอบคุณที่มา Gorn Soranakom


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธิดารัตน์ พูลศิริ


HASTAG : กล้อนผม  กฏกระทรวง  เล็มผม  เฉียบขาด  นักเรียนชาย 

ติดตามข่าวอื่นๆ