รีบเช็คด่วน!! "ออมสิน" ให้กู้ 200,000 สำหรับพ่อค้า แม่ค้า หรือ ผู้ที่ทำกิจการส่วนตัวขนาดเล็ก ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้!! (รายละเอียด)

"ธนาคารออมสิน" ออกสินเชื่อใหม่ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล


เพื่อใช้ เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

1.เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ
2.เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
3.อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี
4.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
5.มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
6.เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

 

 

จุดเด่นของบริการ

1.เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้
2.มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก
3.มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
4.มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

 

 


เอกสารประกอบคำขอกู้

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้
3.สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า4.สถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)
5.สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
6.เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย

 

 

วงเงินให้กู้

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

 

 

ผู้ค้ำประกัน

1.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
2.หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้
3.บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
4.หลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5.อสังหาริมทรพัย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล : gsb


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อำมฤทธิ์ สุระสังข์


HASTAG : สลิปเงินเดือน  สินเชื่อ  ธนาคารออมสิน 

ติดตามข่าวอื่นๆ