ประกาศระเบียบประกันสังคม !! กฎเกณฑ์ "การขอรับผลประโยชน์ทดแทน"...เช็คเงื่อนไขด่วน!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2561 ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2561

เพื่อให้การรับสมัครและขึ้นทะเบียนสําหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2560

ข้อ 4 ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตน ยื่นแบบคําขอสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 (สปส 1-40) ท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ สํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี โดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจําตัวประชาชน

ข้อ 5 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด

ข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นคําขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามข้อ 4 แล้วเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ข้อ 7 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนตามข้อ 4

(1) ผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ นั้น

(2) ประกันสังคมจังหวัด หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่ได้รับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัด มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในสํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา นั้น

(3) ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติราชการ ณ สํานักเสริมสร้างความมั่นคง แรงงานนอกระบบ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั่วประเทศ

ข้อ 8 ความเป็นผู้ประกันตนตามข้อ 4 ให้เริ่มตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามข้อ 7 และได้จ่ายเงินสมทบแล้ว

ข้อ 9 ความเป็นผู้ประกันตนตามข้อ 5 ให้เริ่มตั้งแต่เดือนที่สมัครและได้จ่ายเงินสมทบแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

 

(ตัวอย่างแบบฟอร์ม)

 

 

โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียด คลิก!


ระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2561 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการขอรับประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้การขอรับประโยชน์ทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิอย่างสูงสุด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2558
ข้อ 4 ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนตามแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 (สปส. 2-01/ม.40) ท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ 

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

 

(ตัวอย่างแบบฟอร์ม)

 

 

โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียด คลิก!


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : ประกาศราชกิจจาฯ  ประกันสังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ