ฟื้นฟูเมืองเก่า!!เมืองคอนเด้งรับมติ ครม.ขับเคลื่อนการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 9ชุมชน-เผยได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมา8ชุมชน

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 9 ชุมชนพร้อมแต่ตั้งคณะทำงานเดินหน้าขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ-เผยได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมา 8 ชุมชน ซึ่งต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่อไปว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่

                จากการที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 613 ชุมชน ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความเห็นชอบ 9 ชุมชนนำร่อง ประกอบด้วย ชุมชนตลาดท่าวัง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช /ตลาดแขก ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช /ตลาดท่าม้า ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช / บ้านหมน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช /ตลาดขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม /ปากน้ำสิชล ตลาดสิชล ต.สิชล อ.สิชล /ตลาดปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง /ตลาดปากเชียร (ตลาดออก-ตลอดตก) ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ และ ตลาดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของย่านชุมชนเก่า และผลการการทบทวนข้อมูลพื้นฐานของย่านชุมชนเก่า 9 แห่ง คือ ตลาดท่าวัง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช /ตลาดแขก ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช /ตลาดท่าม้า ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช / บ้านหมน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช /ตลาดขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม /ปากน้ำสิชล ตลาดสิชล ต.สิชล อ.สิชล /ตลาดปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง /ตลาดปากเชียร (ตลาดออก-ตลอดตก) ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ และ ตลาดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีย่านชุมชนเก่า จำนวน 9 ชุมชน คือ ตลาดท่าวัง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช /ตลาดแขก ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช /ตลาดท่าม้า ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช / บ้านหมน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช /ตลาดขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม /ปากน้ำสิชล ตลาดสิชล ต.สิชล อ.สิชล /ตลาดปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง /ตลาดปากเชียร (ตลาดออก-ตลอดตก) ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ และ ตลาดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่า สามารถดำรงรักษาไว้เป็นทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

                “ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าขึ้น 1 คณะ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะทำงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย่านชุมชนเก่าตั้งอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ หาแนวทาง มาตรการ หรือจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้นคณะทำงานฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 9 ชุมชน ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งจะได้กำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป หากชุมชนใดที่มีความพร้อมก็จะสามารถนำร่องเริ่มขับเคลื่อนภายในปีงบประมาณนี้ นอกจากนี้ยังได้ให้อำเภอต่าง ๆ ไปสำรวจย่านชุมชนเก่าเพิ่มเติมจากแต่ละอำเภอ ซึ่งมีอำเภอต่าง ๆ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมา 8 ชุมชน ซึ่งต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่อไปว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่


นางสาวมัทนา ศิริวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 613 ชุมชน ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความเห็นชอบ 9 ชุมชนดังกล่าวข้างต้น สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานการขับเคลื่อนย่านชุมชนเก่าต่อไปคือ การสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจแต่ละชุมชน จากนั้นออกประกาศจังหวัด การดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดย่านชุมชนเก่า 9 แห่ง ได้แก่การขับเคลื่อนตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า การจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าในชุมชนทั้ง 9 แห่ง

                รวมทั้งการจัดทำแผนอนุรักษ์พัฒนาย่านชุมชนเก่าแต่ละชุมชน โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านประชาสังคม ด้านชุมชน และด้านป้องกันภัย  ซึ่งสามารถเลือกด้านใดอย่างหนึ่งได้ และสามารถจัดชุมชนนำร่องได้เช่นกันตามความพร้อมของชุมชน หรือจะขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง 9 ชุมชนก็ได้ จากนั้นจึงกำหนดไว้ในยุทธศาตร์จังหวัด เสนอแผนเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นต้น .

ชอบคุณภาพ/คลิปสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าว/ ยุทธนะ เตมะศิริ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
ยุทธนะ เตมะศิริ


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ