ประกาศราชกิจจาฯ!!!โปรดเกล้าฯพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์(รายละเอียด)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานยศให้ข้าราชการในพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานยศให้ข้าราชการในพระองค์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร
งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ นาวาอากาศโท ให้

-จ่าสิบตรี อุทัย สินโพธิ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบันติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ