"ขอพระองค์พระเจริญ" FAO ยกย่อง "สมเด็จพระเทพรัตน์"เป็นฑูตพิเศษ แก้ไขความอดยากหิวโหยผู้ยากไร้

วันที่ 12 เม.ย. 61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่าง 11-13 เม.ย. 61 โดยมีประธานาธิบดีฟิจิ และผู้อำนวยการใหญ่ FAO ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงานได้มีการฉายวิดีทัศน์สมเด็จพระเทพฯ ที่ได้ทรงกล่างถึงการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอาหารและการปรับปรุงโภชนาการ โดยนายโฮเซ กราเชียโน ดา ซิลวา ผู้อำนวยการใหญ่ของ FAO ได้กล่าวยกย่องถึงบทบาทของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯในฐานะทูตพิเศษประจำ FAO ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการขาดอาหารและโภชนาการ

 

 

ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอื่นๆ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้ และพัฒนาโภชนาการของเด็ก นอกจากนี้ ทาง FAO ยังมีการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรด้วย

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะ ขจัดความอดอยากหิวโหยให้หมดไป รัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน

โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในขณะนั้น ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกร แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร


ขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งทูตพิเศษด้านการขจัดความหิวโหยสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พระองค์ทรงดำเนินโครงการเพื่อช่วยลดความหิวโหยมาตั้งแต่ปี 2523 เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพระองค์มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค เช่น ลาว พม่า กัมพูชา ภูฏาน และบังกลาเทศ เป็นต้น โดยเมื่อปี 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการจัดตั้งภาคีพัฒนาโคนมแห่งเอเชีย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา งานด้านโคนม เพื่อให้น้ำนมมีคุณภาพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร โคนมในระดับภูมิภาค ประกอบกับรัฐบาลไทยได้ดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน และสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมดังกล่าวด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์


HASTAG : ปัญหาความอดยากหิวโหยของผู้ยากไร้  FAO  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ติดตามข่าวอื่นๆ