เกิดแก่เจ็บตาย!! การเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ทำแล้วได้บุญอานิสงส์อย่างไรบ้าง

อานิสงส์ของการเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า

พระภิกขุไต้ฮงกง

จากฮั้วเพ้งแดนไกลมาไทยถิ่น

สู่สำนักจีจินเทศน์คำสอน

หยิบปอเต็กการงานมาทำกลอน

อุทาหรณ์ซ่อนไว้ในใจคน

ข้าไต้ฮงภิกขุลุสถาน

ด้วยอาศัยโพธิญาณนำมรรคผล

แผ่เมตตาการุณย์ทั้งสกล

ให้มนุษย์ค้นพบพระสัทธรรม

การจะทำความเข้าใจในกุศลผลบุญอันเกิดแก่การเก็บศพล้างป่าช้านั้น  ก่อนอื่นพึงรู้แจ้งในความหมายของการเก็บศพและล้างป่าช้าเป็นประเดิม การเก็บศพไร้ญาติในที่นี้  หมายถึง  การเกื้อกูลแก่ซากศพอันปราศจากเจ้าของแห่งชีวิตนั้น  หมายรวมถึงการจัดการกับซากศพดังกล่าวให้ถูกต้องตามประเพณี  ไม่ให้เป็นที่อุจาดแก่สาธารณชน  ในทางจีนเรียกกิจเช่นนี้ว่า  “ซิวซี” ( 收屍 )  ส่วนการล้างป่าช้านั้น  หากเก็บความตามรูปศัพท์  ก็หมายถึงการเก็บความตามรูปศัพท์  ก็หมายถึงการเก็บกวาดชำระล้างป่าช้าหรือสุสานอันเป็นที่พักพิงของซากศพให้สะอาดเรียบร้อย  หากในทางธรรมาธิษฐาน  ยังหมายรวมไปถึงการโปรดสรรพวิญญาณอันไร้ญาติขาดมิตรที่จะเซ่นสรวงให้ได้ไปบังเกิดในสุขาวดีแดน  ทั้งหมดนี้  ไม่ว่าจะเป็นการเก็บศพหรือล้างป่าช้าก็ล้วนมีความหมายที่มุ่งไปในทางคุณธรรมความดีทั้งสิ้น

 

ที่มาแห่งกุศลจิตดังกล่าว  ดูเหมือนจะเริ่มจากความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ  ตามคติชนกับความเชื่อของศาสนายู้และเต๋า  ยิ่งเมื่ออิทธิพลของพุทธศาสนาแผ่เข้าสู่มัธยมประเทศ  เป็นเหตุให้เกิดพิธีกรรมทางมหายาน  ท่ีเรียกว่า  “พิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณในเดือนเจ็ด”  หรือที่ชาวจีนนิยมเรียกว่า  “อู่ ลั้ง เซ่ง หวย” (盂蘭勝會) นี้เป็นปฐมเหตุแห่งกุศลจิตเบี้องต้น  ด้วยเหตุที่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด  และการกลับชาติมาเกิดอีก  คติเรื่องวิญาณและผีจึงถูกนำมาอธิบาย  การประสมประสานความเชื่อก่อให้เกิดเป็นพิธีกรรมต่างๆ ผีที่มีญาติเจ้าของก็จะได้รับส่วนปัจจัยในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้  ส่วนวิญญาณที่ปราศจากผู้ดูแลและเอาใจใส่ให้การเซ่นสรวง  ก็จะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัส  ยิ่งเชื่อในคำสอนเรื่องนรกก็ยิ่งจะแลเห็นความเดือนร้อนของสัตว์อันรับโทษทันฑ์ตามกระแสกรรมที่เคยก่อไว้ในนรกภูมิ  ดังปณิธานของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ท่ีว่า  “ตราบใดท่ีนรกภูมิยังไม่สิ้นจากทุกขเวทนาของเหล่าสัตว์  จะยังไม่ตรัสรู้อนุตรสัมมาโพธิญาณสู่พระนิพพานภูมิเป็นอันขาด” นี่แหละท่ีเป็นแบบให้มนุษย์และเทวดาปฏิบัติตามมหาปณิธานดังกล่าว  เพื่อมุ่งปลดเปลื้องความลำบากทุกข์ยากของเหล่าวิญญาณและสัตว์นรกทั้งสิ้นนั้น

 


 


กล่าวสำหรับเบื้องต้นแห่งพิธีกรรมในการเก็บศพและล้างป่าช้านั้น  ข้อสำคัญอยู่ท่ีการวางแบบแผนและการกำหนดรู้ในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกุศลกิจทั้งนั้น  หากเหนืออื่นในจะต้องเคารพศรัทธาในความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดใหม่และปณิธานของพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นเป็นพื้นฐาน  การเก็บศพก็ดี  การล้างป่าช้าก็ดี  มีพิธีอันใหญ่โตเคร่งครัดน่าเลื่อมใส  เริ่มแต่การก่อตั้งปะรำพิธีไปจนถึงการขุดหาซากศพ  และการกระทำพิธีบูชาต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีนัยยะในทางธรรมแฝงอยู่โดยตลอดทุกขั้นตอน  หากใช่กิจอันเพียงกระทำให้ล่วงผ่านไปเท่านั้นไม่  บางคนนิยมชมชอบการทำงานดังกล่าว  ด้วยเห็นเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์พิศดาร  แม้โดยจริงจะเป็นเช่นนั้น  แต่ถ้าหากเราสามารถรู้ลึกทะลุเปลือกกระพี้่่สู่แก่นเนื้อหาสาระภายในได้  การเก็บศพล้างป่าช้า  ก็จะอำนวยอานิสงส์อันยากจะหาได้จากที่ใดๆ

ท่ีว่ามานี้  ก็เพียงเพื่อท่ีจะชี้ให้เห็นว่า  การได้ทำงานกับซากศพหรือดวงวิญญาณของผู้ท่ีหาชีวิตไม่แล้ว  จะช่วยให้เราแลเห็นธรรมอันยิ่งใหญ่  นั่นก็คือ  ธรรมอันว่าด้วยพระอนิจจลักษณะนั่นเอง  ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง  มีเกิดและแตกดับเป็นธรรมดา  การได้รู้จักกระทำมรณสติแต่เมื่อยังอยู่  จะช่วยให้เรารู้เท่าทันอัตวาทุปาทานของเราเอง  ยิ่งเรื่องความตายแล้ว  การเก็บศพล้างป่าช้าเป็นโอกาศท่ีจะให้ได้ทำอสุภกรรมฐานอย่างดีท่ีสุด  เวลาเราดูทีวีหรืออ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์  เราเห็นความตายเป็นเรื่องสนุก  ยิ่งในหนังสงครามการฆ่าฟันด้วยแล้วยิ่งเร้าใจ  แต่เวลาเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแม้เพียงน้อยนิด  เรากลับกลัวชีวิตจะหาไม่อย่างลนลาน  นี้เป็นทัศนะอันตรงกันข้ามของคนคนเดียวกัน  การเก็บศพล้างป่าช้าจะช่วยให้เราแจ่มชัดยิ่งขึ้นในเรื่องเหล่านี้  นอกจากอนุสสติเกี่ยวกับความตายและความรู้ในเรื่องไตรลักษณ์ของชีวิตเป็นอานิสงส์อันสำคัญในกุศลกิจดังกล่าวแล้ว  เรายังได้เรียนรู้ในเรื่องความเมตตากรุณาอันเป็นมหายานในการช่วยบรรทุกสรรพชีวิตและวิญญาณฝ่าข้ามทุกขสาครอันเวิ้งว้างหาท่ีสุดมิได้ให้บรรลุยังฝั่งโพธิมรรค  อันเป็นทางแห่งความหลุดพ้น  ไม่เฉพาะตัวเราเอง  หากรวมถึงเวไนยสัตว์อื่นๆ อีกด้วยเป็นท่ีสุด  อานิสงส์ของการเก็บศพล้างป่าช้าก็มีอย่างท่ีพรรณนามาแต่ข้างต้น

 

 

ขอบพระคุณข้อมูล สมาคมเผยแผ่คุณธรรม  “เต็กก่า”  จีจินเกาะ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุรเดช บุญทศ


HASTAG : บุญใหญ่  อนิสงส์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ