ครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร สกลนครเตรียมจัดใหญ่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร นายณัฏฐกิตต์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัด และนายสุวรรณวาท แก้วคำแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายพิเชฐ เพียรภายลุน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field day ประจำปี 2561 และโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ. ขอนแก่น กำหนดให้จังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 256+1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพังโคน ( ศพก.) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร ภายใต้หลักคิดการจัด Field day “ เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” โดยศูนย์แต่ละอำเภอทั้ง 18 ศูนย์ จัดกิจกรรม” การผลิตข้าวคุณภาพและการเกษตรแบบผสมผสาน “ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู้กำกับดูแล จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรดรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้และให้การสนับสนุน ปัจจัยการผลิต เพื่อให้ศูนย์ฯ มีองค์ความรู้ครบวงจรและแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

นายณัฏฐกิตต์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดสกลนคร เผยว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นี้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม เน้นการลดต้นทุน สร้างคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนและปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคา และการระบาดของศัตรูพืช นอกจากนั้นในงานมีนิทรรศการ ความรู้ด้านการเกษตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการแสดง และจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยังบอกต่อด้วยว่า ภายในเดือนเมษายนประมาณวันที่ 17 เมษายน 2561 ศกนี้ จะรวบรวมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดทั้งแปรรูปในพื้นที่จังหวัด เชิญผู้ประกอบการ พ่อค้า และโรงสี มาทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างกัน โดยเฉพาะข้าว เป้าหมายที่ 3,000 ตัน ซึ่งจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศ


ขณะที่ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย มอบหมายให้แต่ละศูนย์ทั้ง 18 อำเภอดำเนินการเพื่อความเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร หมายเลข 042-732208 หรือทางเว็บไซต์ http//www.sakonkhon.doae.go.th หรือสำนักเกษตรทุกอำเภอ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุดยอดของเทียม!? อาสาปศุสัตว์ 4,100 คน จบหลักสูตร”สัตวแพทย์สภา”ผสมเทียมโค-กระบือ-แพะ ช่วยเกษตรกรพัฒนาอาชีพปศุสัตว์การเกษตร (คลิป)
- มาเหนือ ไทยแลนด์ 4.0 ! "สมคิด" นำทีม จ่อยกระดับปฏิรูปการเกษตร สู่ตลาดออนไลน์ หนุน SMEs 30 ล้านราย

 

โดย  ไมตรี  แก้วบุญมี  สกลนคร


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายไมตรี แก้วบุญมี(ตรี)


HASTAG : การเกษตร  ชาวบ้าน  สกลนคร 

ติดตามข่าวอื่นๆ