ปทุมธานี ผวจ.เดินหน้าพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยุค4.0เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงาน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ทิศทางเมืองปทุมธานี สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในยุค 4.0 ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมรับฟัง

    โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลบางกะดี BPMG (Bangkadi Personnel Management Group) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ด้วยตระหนักว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการประกอบกิจการโรงงาน และจะเป็นการรวมกลุ่มของโรงงานให้มีความเข้มแข็งก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดี และสามารถสร้างสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นต่อสังคมชุมชนและประเทศชาติได้ในที่สุด กิจกรรมหลักของกลุ่ม BPMG นอกจากพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิกการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สู่งสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมวลสมาชิกเองและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยปัจจุบันกลุ่ม มีสมาชิกรวม 51 ราย ประกอบด้วยสถานประกอบการที่อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำนวน 28 ราย และภายนอกอีกจำนวน 23 ราย ซึ่งแผนงานที่จะดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังมุ่งไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งในระดับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน ให้เหมาะสมกับประเภทและขนาด รวมทั้งส่งเสริม SMEs ให้สามารถเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้เร็วขึ้นโดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และอบรมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมมาตรฐานด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศบรรลุตามเป้าหมาย


     ด้าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานีไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อีกทั้งเป็นพื้นที่เป้าหมายของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะพัฒนายกระดับจังหวัดปทุมธานีให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและให้มีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับอุตสาหกรรมให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคม ชุมชนโดยรอบ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคลบางกะดีจึงได้กำหนดปาฐกถาพิเศษ ทิศทางเมืองปทุมธานี สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทิศทางการขับเคลื่อนเมืองปทุมธานีและสามารถปรับแนวทางการดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชิงนิเวศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของปทุมธานี ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชนและยังคงรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน และโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เกิดความโปร่งใสและความไว้วางใจระหว่างกัน ช่วยลดข้อขัดแย้งต่างๆ ในพื้นที่ การดำเนินการให้มีความสำเร็จ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน สมาคม และชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ประสานพลังร่วมกันส่งเสริมให้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ข่าว/ภาพ  ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ปทุมธานี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายอนันต์ วิจิตรประชา


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ