นายกประยุทธ เด้ง "ธีธัช" พ้นผู้ว่าการยางฯ เข้ากรุสำนักนายก

วันที่ 21 มี.ค.2561-  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มีคำสั่งให้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยให้มีกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสํานักนายกรัฐมนตรี สําหรับรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน นั้น

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิด ประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของการยางแห่งประเทศไทย อาศัยอํานาจ ตามความในข้อ ๒ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทย และยังไม่พ้น จากตําแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นประการอื่น


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภัคพิชาณัฐ เหง้าแก้ว


HASTAG : ธีธัช พ้นผู้ว่าการยางฯ  เด้ง ธีธัช พ้นผู้ว่าการยางฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ