นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในโครงการอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในโครงการอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

                               

                               

          นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ในวันนี้นอกจากการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทยแล้ว กรมฯ ยังได้นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1ก 2ป นั่นคือ การเก็บขยะ ปลูกป่า ปล่อยปู โดยการปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูสู่ธรรมชาติในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง ซึ่งการร่วมทำกิจกรรมกันในวันนี้ จะทำให้เรามีอนาคตที่ดี บ้านเมืองมีความร่มเย็น สัตว์น้ำในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น และถ้าเราช่วยกันรักษาความสะอาด ช่วยกันเก็บขยะด้วย พื้นที่ป่าก็จะได้มีสภาพที่ดีขึ้น

                               

                                


          ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆ ในวันท้องถิ่นไทย และกรมฯ จะยังคงความมุ่งมั่นในการส่งเสริม และสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง อยู่บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมที่จะรับฟัง ความคิดเห็น และประสานความร่วมมือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ และส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ภาคประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

                                

                               


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภคนันท์ มุมาน


HASTAG : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ