นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2561

          นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสัการะ และกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2561 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และมอบรางวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 18 รางวัล โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดข่องลม) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

                                

                               

 

          นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็น “ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย”  และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญอันนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย จวบจนถึงปัจจุบันก็นับเป็นระยะเวลา 113 ปีแล้ว

                                 

                                


          วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันจัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีศูนย์กลางการจัดงานที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครนี้ ทั้งยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การให้บริการประชาชน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข การจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อีกด้วย

                                 

                                 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภคนันท์ มุมาน


HASTAG : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ