ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการทุจริต ณ วันนี้ ชี้ มีมานานทุกยุคทุกสมัย ความโลภ เป็นเหตุ!!

‘สวนดุสิตโพล’ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,157 คน ระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค. 2561 กรณี “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ‘ข่าวการทุจริต’ ณ วันนี้” หลังจากข่าวทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ ณ วันนี้ ที่เริ่มมีออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุจริตโครงการเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ เงินเบี้ยเลี้ยงตำรวจตระเวนชายแดน เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต และโครงการอบรมวิชาชีพผู้ติดยาเสพติด จ.กาญจนบุรี

ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กับข่าวทุจริตในระบบราชการ ณ วันนี้
อันดับ 1 เป็นปัญหาใหญ่ มีมานานทุกยุคทุกสมัย สร้างความเสียหายต่อประเทศ 44.22%
อันดับ 2 อยากให้แก้ปัญหาอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบ รื้อระบบภาครัฐครั้งใหญ่ 28.67%
อันดับ 3 เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของรัฐบาล 19.00%
อันดับ 4 กฎหมายอ่อนแอ มีช่องโหว่ ทำให้เกิดการทุจริต 12.67%
อันดับ 5 สื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ตรงไปตรงมา 8.00%
 

ประชาชนคิดว่า ‘การทุจริต’ มีสาเหตุจากอะไร?
อันดับ 1 ความโลภ ละโมบ เห็นแก่ตัว ขาดจิตสำนึก 68.57%
อันดับ 2 การใช้อำนาจหน้าที่เอารัดเอาเปรียบ 26.72%
อันดับ 3 ระบบการตรวจสอบ ติดตาม ไม่เข้มแข็ง 19.29%
อันดับ 4 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาที่ตกต่ำ 12.93%
อันดับ 5 ถูกชักจูง โน้มน้าว ทำตามพวกพ้อง 5.17%

ประชาชนคิดว่า ควรมีแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตอย่างไรบ้าง?
อันดับ 1 ต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 35.81%
อันดับ 2 มีระบบการตรวจสอบที่ละเอียด เข้มงวด รัดกุม 35.42%
อันดับ 3 พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 32.10%
อันดับ 4 เจ้าหน้าที่กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน 22.38%
อันดับ 5 ประชาชนร่วมมือกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 14.45%


ข่าวการทุจริต ณ วันนี้ มีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 มีผลมาก เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ ถูกมองว่า เป็นการปกป้องพวกพ้อง รู้สึกผิดหวัง เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ฯลฯ 40.97%
อันดับ 2 ค่อนข้างมีผล เพราะแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 22.13%
อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผล เพราะการทุจริตเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก มีมานาน ทุกรัฐบาลประสบปัญหา ไม่คาดหวังกับการแก้ปัญหาการทุจริตอยู่แล้ว 21.26%
อันดับ 4 ไม่มีผล เพราะเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล นายกฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ ฯลฯ 15.64%

ประชาชนคิดว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะแก้ปัญหาการทุจริตได้หรือไม่?
อันดับ 1 แก้ไขไม่ได้ เพราะที่ผ่านมา มีหลายคดีที่เงียบหายไป ไม่สามารถเอาผิดได้เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ พวกพ้อง และผู้มีอิทธิพล แก้ไขได้ยาก เป็นปัญหาเรื้อรัง ฯลฯ 56.61%
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ เพราะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ต้องติดตามต่อไป ฯลฯ 23.42%
อันดับ 3 แก้ไขได้ เพราะรัฐบาล คสช. มีอำนาจพิเศษ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ฯลฯ 19.97%


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณ : ฐานเศรษฐกิจ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
Jakkrit


HASTAG : ประชาชน  ทุจริต 

ติดตามข่าวอื่นๆ