เจ้าฟ้าวิทยาศาสตร์ศิลปิน!!!ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงเตรียมแสดงฝีมืองานวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ม.ศิลปากร

ในอินสตราแกรม kjan921 โพสต์ว่า 
“อีกหนึ่งพระปรีชาสามารถ  ทรงพระเจริญ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ทรงเตรียมการปฎิบัติการเทคนิคภาพพิมพ์ เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม หลากหลาย หลายชีวิต Various Patterns; Diversity of Lives

ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยวครั้งแรก ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในการทรงศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 “
 


สำหรับ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ทรงศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุญระดม จิตรดอน


HASTAG : ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ