"รองนายฯ"ยันในเวที"๊UN"ไทยพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ให้คนพึ่งพายาเสพติดภายใต้โครงการ"ไทยนิยม ยั่งยืน"

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรีย พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายทรงศัก  สายเชื้อ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ณ กรุงเวียนนา ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายศิรินทร์ยา  สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้เดินทางไปยังอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา (Vienna International Center :VIC) ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑ (The 61 st Session of the Commision on Narcotic Drugs) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก องค์กรระหว่างประเทศ และ NGO ๕๓ ประเทศ ร่วมพันกว่าคนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม มีสาระสำคัญว่า

รัฐบาลไทยยืนยันคำมั่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก และข้อเสนอแนะที่ปรากฏตามเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ.๒๐๑๖ รวมทั้งแถลงการณ์ทางการเมืองและแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อไปสู่การดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการและอย่างสมดุลเพื่อต่อสู้กับปัญหายาเสพติดโลก และเห็นด้วยที่คณะกรรมาธิการยาเสพติด หรือ CND จะทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐสมาชิก รัฐบาลไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการดำเนินการปฏิรูปนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทยเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงและข้อกำหนดมาตรฐานสากลต่าง ๆ โดยใช้แนวทางสาธารณสุขนำ ภายใต้แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วย ควรได้รับการบำบัดรักษา และไม่ควรถูกดำเนินคดี


 นอกจากนั้นรัฐบาลไทยยังได้ผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย โดยร่วมมือกับนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างใกล้ชิด ในการไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ พร้อมทั้งส่งเสริมแนวทางการพัฒนาทางเลือกและนโยบายเสพติดโดยใช้การพัฒนานำตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประเทศที่สนใจ 

ทั้งนี้ในตอนสุดท้ายของถ้อยแถลง พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง กล่าวว่า“รัฐบาลไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สร้างสังคมปลอดยาเสพติด โดยภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการป้องกัน ให้บริการบำบัดรักษาและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ให้คนพึ่งพายาเสพติด โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยดำเนินการภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์


HASTAG : ไทยนิยม  ยาเสพติด  สหประชาชาติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ