“วันท้องถิ่นไทย” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561” โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชาตรี ศรีสันต์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธุ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ เลขานุการนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายมณฑล ไกรวัฒนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่า แนวคิดการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นได้เริ่มปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองนครเขื่อนขันธ์ (เมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) และได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพตลาดเมืองนครเขื่อนขันธ์สกปรกมาก จึงทรงมีพระราชดำรัสในที่ประชุมเสนาบดีว่า “โสโครกเหมือนกับตลาดท่าจีน” (หรือตลาดท่าฉลอม) จึงเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และพระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาครได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าชาวจีนในตลาดท่าฉลอม มาประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข โดยพ่อค้าและประชาชนยินดีที่จะเสียสละน้ำพักน้ำแรงร่วมกันรักษาความสะอาดและสร้าง “ถนนถวาย” ขึ้น พร้อมทั้งได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) ในการนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินภาษีโรงร้านตลาดท่าฉลอม เพื่อใช้ทำนุบำรุงท้องถิ่น และได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองทำนุบำรุงท้องถิ่นกันเองตามระบอบประชาธิปไตยด้วย

จึงนับได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญอันนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นโอกาส  ที่ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

กว่า 1 ศตวรรษที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนามาเป็นลำดับ ซึ่งในปัจจุบัน กฎหมายได้กำหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ประเภท คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยอำนาจหน้าที่ บทบาท ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและความผาสุกของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครอง  ส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 

สำหรับการดำเนินการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2561 นี้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะจัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม โดยมีศูนย์กลางการจัดงานที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 โดยเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ทั่วประเทศจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การให้บริการประชาชน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข การจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อีกด้วย

อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังคงความมุ่งมั่นในการส่งเสริม และสนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง อยู่บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมที่จะรับฟัง ความคิดเห็น และประสานความร่วมมือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ และส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ภาคประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : วันท้องถิ่นไทย  “วันท้องถิ่นไทย” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สถ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ