หมอนวดไทยเก่ง ดัน ..สปาไทย สู่ สปาโลก

ถ้าคิดจะลงทุนทำอะไร ต้องอ่าน พาณิชย์ฉวยโอกาสกระแสรักสุขภาพมาแรง หนุนธุรกิจ สปา  ให้มีมาตรฐานสู่ตลาดโลก 

กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดโครงการ "ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สร้างโอกาสทางการตลาด แรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายใหม่เห็นถึงประโยชน์ความสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้เรียนรู้จากการบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร" (Total Quality Management : TQM) เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจให้มีระบบ จากนายกสมาคมสปาไทย
 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า โครงการฯ นี้เป็นการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เน้นไปยังกลุ่มสปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ นอกจากการรับฟังการบรรยายในวันนี้แล้ว ยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกรมฯ จะพาผู้ประกอบธุรกิจไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ และได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice ในปี 2560 จำนวน 3 แห่ง รวมถึงจะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการองค์กร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด, การจัดการความรู้, การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร ประหยัดต้นทุน บริหารจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ มีหลักการบริหารงานที่ทันสมัย เกิดความน่าเชื่อถือ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

"มากไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินศักยภาพการพัฒนาธุรกิจ ด้วยการเก็บคะแนนเพื่อประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทิศทางธุรกิจตลอดโครงการฯ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับโล่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเกียรติยศให้ธุรกิจ ประกอบกับมีโอกาสได้เป็นธุรกิจตัวอย่างดีเด่น Best Practice ในปี 2561 และอาจได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการฯ ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ STYLE Bangkok Fair ต่อไปอีกด้วย" กุลณีกล่าว
 


พร้อมระบุว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะผลักดันภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปีงบประมาณ 2561 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจบริการมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจบริการกำลังเป็นที่เติบโตในประเทศไทย ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม

จากสถิติของของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปี 2559 พบว่าประเทศไทยมี GDP มาจากภาคบริการมากถึง 5,804,920 ล้านบาท คิดเป็น 40.4% ของ GDP สร้างการจ้างงานได้มากกว่า 6 ล้านคน รวมถึงจากสถิติการจัดตั้งธุรกิจบริการทั้งรูปแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในกลุ่มที่กรมฯ ให้การสนับสนุน พบว่าประเทศไทยมีธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ 13,514 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 800 ราย จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการเติบโตดังกล่าวและจำนวนธุรกิจที่มีอยู่ในประเทศ ยังเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่จะสามารถเดินเข้ามาครอบตลาดธุรกิจบริการสุขภาพได้อีกมาก โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) หากผู้ประกอบธุรกิจให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรฐานสากลเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ กรมฯ เชื่อว่าธุรกิจบริการสุขภาพไทยจะสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้แน่นอน


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวสปา  ข่าวพาณิชย์  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ