เตรียมเฮ... ล้านคนได้กลับเข้าประกันสังคม

รีบยื่นใช้สิทธิใน 1 ปี หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้  แล้วต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง.. หรือ ไม่..???

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (15 ก.พ.)  พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระ 3 ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนน 193 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง 

ทั้งนี้ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี้แจงว่า  สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  กำหนดให้ผู้ประกันตน ที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เนื่องจากมีการขาดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน หรือส่งเงินไม่ครบจำนวน เป็นเวลา 9 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งทำให้ขาดจากการเป็นผู้ประกันตน และไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ หากมีความประสงค์ที่จะกลับมาเป็นผู้ประกันตน  ผู้ที่ประสงค์จะกลับเป็นผู้ประกันตน จะต้องยื่นคำขอผ่านสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทั่วถึง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้ง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินไว้ใช้ในยามชราภาพมากขึ้น
 

ทั้งนี้ จากร่างกฎหมายนี้ จะมีกลุ่มแรงงานผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 1 ล้านคน กลับเข้ามาสู่ระบบการประกันตนอีกครั้ง และการกลับเข้ามาสู่ระบบผู้ประกันตน ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง โดยหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้  จะมีการแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบเป็นรายบุคคลด้วยหนังสือ ส่งไปยังตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบยื่นจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม และดำเนินการยื่นต่อสำนักงานได้ภายใน 1 ปี หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ และต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาทตามเดิม ตั้งแต่เดือนแรกที่มีการยื่นขอ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์คุ้มครอง เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
 


เช่นเดียวกับ พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ....สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วยนางธนพร ชัยเวช ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม และคณะ ร่วมแถลงข่าวภายหลัง สนช.มีมติเห็นชอบผ่านวาระ 3 ประกาศให้ร่างกฎหมายดังกล่าวใช้เป็นกฎหมายว่า ร่างกฎหมายนี้จะทำให้ผู้ประกันตนกว่า 1 ล้านคน ที่สถานะความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง จากเหตุไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ได้กลับเข้ามาสู่ระบบการประกันตนอีกครั้ง โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลังซึ่งผู้ประกันตนที่ประสงค์จะกลับมาเป็นผู้ประกันตนจะต้องยื่นคำขอผ่านสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ที่ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะส่งจดหมายไปให้ผู้ประกันตนที่ขาดการต่ออายุตามร่างกฎหมายนี้ และเมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับคำขอแล้วจะดำเนินการตรวจสอบคำขอและแจ้งให้ผู้ยื่นทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีที่เห็นว่าไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตน จะแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ซึ่งผู้กลับมาเป็นผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์เหมือนเดิมทุกประการ ทั้งการรักษาสุขภาพการออมเงิน และการคุ้มครองต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยย้อนหลังนับแต่ขาดการต่ออายุ โดยเริ่มจ่ายเบี้ยรายเดือนเดือนละ 432 บาทไปทุกเดือน
 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวประกันสังคม  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ