“มีสติ ควบคุมการกระทำ และคำพูด” ....พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพฯ ให้ข้อคิดแก่บัณฑิตจบใหม่ เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขไม่เดือดร้อน

เพจเฟซบุ้ค ..... เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้เผยแพร่พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระราชทานให้แก่บัณฑิตจบใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยทรงเตือนให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความมีสติความว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "การดำเนินชีวิตในสังคม เป็นการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ซึ่งผูกพันกันไว้ด้วยความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ และกฎระเบียบของสังคมที่ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกัน ทุกคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม จึงจำเป็นต้องระมัดระวังควบคุมการกระทำ คำพูด และความคิดของตนให้เป็นไปในทางที่ดี ที่ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงสังคมให้มีความร่มเย็นเป็นปรกติสุข การจะระมัดระวังควบคุมการกระทำ คำพูด และความคิด ให้ได้จริงนั้น จะต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือสำคัญ ไม่ว่าจะกระทำการใด พูดสิ่งใด คิดอะไร คนเราก็ควรจะมีสติกำกับอยู่ทุกเมื่อ เพราะหากขาดสติ ก็จะดำเนินชีวิตด้วยความประมาท คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควร หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างกว้างขวาง บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น จึงควรจะได้ฝึกตนให้เป็นผู้มีสติอยู่เป็นปรกตินิสัย และรู้จักใช้สติควบคุมตนเองอยู่เป็นนิจ"
ถือเป็นพระราโชวาทที่คนไทยยุคนี้ควรนำไปใส่เกล้าจดจำไว้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่บ้านเมืองมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะคนขาดสติ 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อาทิตย์ เจิดจรัส


HASTAG : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ