สำรวจกี่ครั้งก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกัน "ปัญหาปากท้อง-เศรษฐกิจ" ครองแชมป์ "ความวิตกกังวลของคนไทย"

11 ก.พ.61  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,273 คน เรื่อง 10 อันดับ ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ ท่ามกลางความวิตกกังวลและความหนักใจของประชาชนที่มีในบ้านเมือง ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ตรวกับความต้องการของประชาชน ได้ผลสรุปดังนี้ 

"10 อันดับความวิตกกังหวล "ของคนไทยวันนี้   พบว่า 
อันดับหนึ่ง 78.32% ยังคงเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้อง รายได้ ค่าครองชีพสูง และของกิน-ของใช้แพง เพราะ มีหนี้สิน เงินไม่พอใช้ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีภาระมาก ความป็นอยู่ลำบาก สังคมเหลื่อมล้ำ  มีวิธีแก้ คือประหยัด กินใช้อย่างพอเพียง ทำงานหารายได้เพิ่ม กู้ยืม หมุนเงน รัฐบาลช่วย 

 อันดับสอง 69.05% เศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนไม่ดี เพราะกระทบต่อทุกภาคส่วน มีคนตกงาน ต่างชาติไม่ลงทุน ทำให้ประเทศไม่ก้าวหน้า คนไม่มีกำลังซื้อ  วิธีแก้ รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน ธนาคารให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ ยกเว้นภาษี เร่งจัดการเลือกตั้ง 

อันดับสาม  66.46% อุบัติเหตุบนท้องถนน การจราจร เพราะ เกิดเหตุบ่อยครั้ง มีความรุนแรงมากขึ้น คนใช้รถใช้ถนนมากขึ้น 
วิธีแก้ ช่วยกันรณรงค์ กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ปฎิบัติตามกฎจราจร 

อันดับสี่ 63.45% การเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งและความขัดแย้ง เพราะยังมีความขัดแย้ง ทุจริตคอรัปชั่น กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ อยากให้มีการเลือกตั้ง  วิธีแก้ รัฐบาลดำเนินการตามโรดแมป

 อันดับห้า 63.08% โรคภัยไข้เจ็บ และสุขภาพอนามัย เพราะ มีโรคประจำตัว กระทบต่อการทำงาน ค่ารักษาสูง  วิธีแก้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอง ดูแสสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ

 อันดับหก 61.67% หน้าที่การงาน งานที่ทำ ธุรกิจ และค้าขาย เพราะเศรษฐกิจไม่ดี อาจมีการเลิกจ้าง ลดค่าแรง มีลูกค้าน้อยลง  วิธีแก้ ช่วยเหลือตนเอง หาจุดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่า ขยันทำงานมากขึ้น หารายได้เสริม ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น


อันดับเจ็ด 45.17% สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และสภาพอากาศ   เพราะเสื่อมโทรมลงทุวัน มีคนบุกรุก ทำร้ายสัตว์ป่าและธรรมชาติ วิธีแก้ กระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม


อันดับแปด 43.12% คุณภาพการศึกษาไทย  เพราะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ เป็นห่วงเยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิธีแก้ ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง 

 อันดับเก้า 42.81% การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน  เพราะมีข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในทางมิชอบ ไม่ยุติธรรม   วิธีแก้ มีช่องทางร้องเรียน ดำเนินการอย่างจริงจัง มีบทลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม


อันดับสิบ 40.93% คุณธรรม และจริยธรรมของคนในสังคม      เพราะสังคมเสื่อมโทรม คนเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ อารมณ์ร้อน มีพฤติกรรมรุนแรง   วิธีแก้ การอบรมเลี้ยงดูที่ดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยกรรมตั้งแต่วัยเยาว์ 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์


HASTAG : ความวิตกกังวล  ความเห็นประชาชน  สวนดุสิตโพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ