คืนความสุขถ้วนหน้า!!! แรงงานนอกระบบได้เฮบ้าง...เลขาสปส.เผยข่าวดีสุดๆ ทั้งเพิ่มเงิน เพิ่มสวัสดิการรับประโยชน์อื้อ?!? ตามดูมีอะไรบ้าง

จากกรณี นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงแรงงานโดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในเรื่องการเร่งผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง โดยหามาตรการและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น ในการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจแรงงานนอกระบบ ให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากยิ่งขึ้น แบ่งเป็น 2 แนวทาง

1.เพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบ (ทางเลือกเดิม) ซึ่งปัจจุบันผู้ประกันตนจะต้องจ่าย เงินสมทบ 2 อัตรา โดยให้เลือกในอัตราเดือนละ 70 บาท และอัตราเดือนละ 100 บาท จะได้รับสิทธิเพิ่ม เป็นเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกเดิม กรณีนอนพักรักษาตัวกับไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รวมกันไม่เกิน 30 วันต่อปี) กรณีไปพบแพทย์แต่ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวไม่ถึง 3 วัน จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ครั้งละ 50 บาท ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ให้เงินสงเคราะห์กรณีตายเพิ่มอีก 3,000 บาท ถ้าส่งเงินครบ 60 เดือน


 

2. เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบ (ทางเลือกใหม่) โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท เพิ่มเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเป็นวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่ กรณีนอนพักรักษาตัวกับไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี) อีกทั้งเพิ่มเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ เป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท ส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรแรกเกิดแต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์

นอกจากนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะต้องออกกฎหมายรองรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานนอกระบบ ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เสนอกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับการดูแลคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาแรงงานนอกระบบนั้น ส่วนหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมที่จะต้องให้การดูแลแรงงานนอกระบบ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลแรงงานนอกระบบร่วมกับภาครัฐภายใต้กลไกประชารัฐ ที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้คนไทยทุกคน มีหลักประกันถ้วนหน้า สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : ค่าแรง  อดุลย์ แสงสิงแก้ว  แรงงาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ