อย่าอายที่เป็นคนจน รีบไปลงทะเบียน เงินรออยู่

โอกาสทอง  วันนี้เริ่มแล้ว แชร์ด่วนๆ  ของดีมีไม่บ่อย ลงทะเบียนคนจนเฟส 2  

เนื่องจากวันนี้   1 กุมภาพันธ์2561 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังพร้อมที่จะเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคนทั่วประเทศ   เข้ามาลงทะเบียนรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนระยะที่ 2 
โดยผู้สนใจต้องเตรียมบัตรประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปสมัครที่ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) รวมถึงตามสถานที่เพิ่มเติม ซึ่งมีประกาศในชุมชน เช่น ที่ว่าการอำเภอหรือ สำนักงานเขต  
ซึ่งกระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จัดเตรียมทีมหมอประชารัฐสุขใจ หรือ เอโอ  ทั่วประเทศมากกว่า 7,000 คน   จากเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรีที่เปิดรับใหม่ 3,500 คน  ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน  // ธ.ก.ส.  ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ เกษตรอำเภอ คอยให้คำแนะนำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป   และนำเข้าสู่กระบวนพัฒนาตนเอง เช่น  ประสานจัดหางานในท้องถิ่น     รวมทั้งแนะนำให้ธนาคารรัฐสนับสนุนสินเชื่อเพื่อมีธุรกิจเป็นของตัวเอง  หรือพัมนาทักษะอาชีพมีการอบรมช่วยเหลือ ตลอดจนการให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีโครงการช่วยเหลือมากกว่า 36 โครงการ
 สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนจะได้รับวงเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเป็นเป็นเดือนละ 500 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเป็นเดือนละ 300 บาท ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561 นอกจากนี้ ภาคเอกชนที่เข้าร่วมมาตรการจะได้รับมาตรการพิเศษทางภาษีสามารถหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายที่กำหนด โดยเริ่มรอบเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2562
 

ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงเตรียมพร้อมในทุกด้านที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยขึ้นมา พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความพร้อมของการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ก.พ.61 ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดเตรียมกลไกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพร้อมสำหรับการรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนได้จัดเตรียมโครงการรองรับของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ไว้แล้วเช่นกัน
 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 1. นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ แล้ว ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 22/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) 2) คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คอต.) (คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) (คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) 2. 
ปลัดกระทรวงการคลังได้ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ทยอยดำเนินการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดจังหวัดในฐานะเลขานุการ คอจ. เพื่อชี้แจงการดำเนินการและเตรียมการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 4. หน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้เร่งชี้แจงหลักการและการเตรียมการดำเนินการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ให้สาขา/หน่วยงาน สายกิจการสาขาในพื้นที่ทราบ และอยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้ช่วยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : AO) และทำการอบรมการปฏิบัติงานให้ AO เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) ที่มีผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน 
 


สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. การตรวจสอบสถานที่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่ในการแสดงความประสงค์ได้ที่http://welfare2560.epayment.go.th/ ระบบจะแจ้งว่า ต้องไปติดต่อ ณ สาขาของ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือสถานที่ที่ผู้อำนวยการเขต (กรณีกรุงเทพมหานคร) หรือนายอำเภอ (กรณีจังหวัดอื่น ๆ) กำหนด ซึ่งเป็นเขตหรืออำเภอ ของ "ที่อยู่ปัจจุบัน" ที่เคยแจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 2. สถานที่แสดงความประสงค์ ให้ไปแจ้งความประสงค์ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนด และสาขาของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในเขต/อำเภอ ซึ่งเป็นเขต/อำเภอของ "ที่อยู่ปัจจุบัน" ที่เคยแจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

 ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะมีประกาศสำนักงานเขตแจ้งสถานที่ที่รับแจ้งความประสงค์ ณ สาขาของธนาคารออมสิน สาขาของ ธ.ก.ส. และสำนักงานเขต และเว็บไซต์ของสำนักงานเขต 3. เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4. ช่วงเวลาแจ้งความประสงค์ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมาแสดงความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 5. เอกสารที่จะได้รับภายหลังการแจ้งความประสงค์ เมื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กรอกข้อมูลลงในแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แล้ว จะได้รับเอกสาร (หางตั๋ว) 1 แผ่นเล็กโดยขอให้เก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แล้ว ทีม ปรจ. เขต/อำเภอ จะมอบหมายให้ AO ดำเนินการสัมภาษณ์ข้อเท็จจริง ความประสงค์ (เช่น ทำงาน หรือฝึกอบรมที่ต้องการ) และให้คำแนะนำ/วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคลต่อไป ซึ่งกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 

รองโฆษกกระทรวงการคลัง ยังได้แจ้งเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า ขณะนี้มีผู้แอบอ้างการให้สิทธิในการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในลักษณะของการโทรศัพท์ไปแจ้งว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายนั้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และขอไปพบผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายนั้นที่บ้าน กระทรวงการคลังขอแจ้งว่า กระทรวงการคลังไม่ได้มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ดังนั้นขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ความระมัดระวัง และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ทั้งนี้ การได้รับการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีสิทธิได้รับการเติมเงินทุกคนหากได้มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลตามที่ได้ทำการตกลงไว้กับ AO อย่างครบถ้วน -


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวบัตรสัวสดิการรัฐ  ข่าวลงทะเบียนคนจน  ข่าวบานประชารัฐ  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ