น้อยคนนัก...ที่จะเคยเห็น !!! ราชกิจจานุเบกษา ครั้งเมื่อประเทศไทยประกาศร่วมรบ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 !!! #หาดูยาก

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา เพจสาธารณะ History in Brief - ประวัติศาสตร์โลกฉบับย่อ ได้โพสต์ภาพและข้อความแห่งประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะได้เห็น ถือว่าเป็นบุญตา โดยเป็นภาพ เมื่อครั้งที่ไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง โดยอยู่ฝ่ายอักษะร่วมกับญี่ปุ่นต่อต้านบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา

โดยการประกาศเข้าร่วมสงครามโลกดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2485 ช่วงรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีใจความว่า...


25 มกราคม 2485 รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา และเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอยู่ฝ่ายเดียวกับญี่ปุ่น

มีใจความดังนี้

การประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔)

พล.ต.อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน
ปรีดี พนมยงค์

"โดยที่ฝ่ายอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้กระทำการรุกรานประเทศไทยมาเป็นลำดับ โดยส่งทหารรุกล้ำเขตต์แดนเข้ามาบ้าง และโดยฉะเพาะอย่างยิ่ง ได้ส่งเครื่องบินลอบเข้ามาทิ้งระเบิดบ้านเรือนของราษฎรผู้ประกอบการหาเลี้ยงชีพอย่างปกติ ทั้งระดมยิงราษฎรสามัญผู้ไร้อาวุธอย่างทารุณผิดวิสัยของอารยชน ไม่กระทำการอย่างเปิดเผยตามประเพณีนิยมระหว่างชาติ นับได้ว่า เป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยธรรม ประเทศไทยจึงไม่สามารถที่จะทนดูต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ได้มีสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยฝ่ายหนึ่ง กับบริเตนใหญ่ และสหรัฐอเมริกา อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ เป็นต้นไป

ฉะนั้น จึงให้ประชาชนชาวไทย ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาล ปฏิบัติกิจการเพื่อให้ประเทศไทยประสบชัยชะนะถึงที่สุด และพ้นจากการรุกรานอันไม่เปนธรรมของฝ่ายอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยกระทำการสนับสนุนกิจการของรัฐบาลอย่างพร้อมเพรียง และปฏิบัติตามคำสั่งของราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งให้ประกอบอาชีพตามปกติของตนอย่างเต็มที่ ให้ได้ผลเพื่อนำมาช่วยเหลือและเกื้อกูลเพื่อนร่วมชาติและพันธมิตรของชาติอย่างมากที่สุด

ส่วนผู้อาศัยอยู่ในประเทศนี้ ที่มิได้เป็นคนไทย และมิได้เป็นชนชาติศัตรูนั้น ให้ตั้งอยู่ในความสงบ และดำเนินอาชีพอย่างปกติ และให้กระทำกิจการให้สมกับที่ตนได้รับยกย่องว่าเป็นมิตรของประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ เป็นปีที่ ๙ ในรัชชกาลปัจจุบัน"

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี"

อ้างอิงข้อมูลจาก - History in Brief - ประวัติศาสตร์โลกฉบับย่อ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปิยะนัย เกตุทอง


HASTAG : ครั้งที่ 2  ร่วมรบ  รัชกาลที่ 7  รัชกาลที่ 8  ร.7  ร.๘  สงครามโลก  สงคราม  ราชกิจจานุเบกษา  ประเทศไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ