ไปรษณีย์ไทยยกระดับปฏบิัตกิารสู่ไปรษณีย์4.0

กรุงเทพฯ 26 มกราคม 2561 - นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผ้จู ัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (แถวหน้า คนที่5จากซ้าย)พร้อมคณะผ้บูริหารจดักิจกรรมการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร(Workshop)เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ของที่ทาการไปรษณีย์ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อขบั เคลื่อนธุรกิจองค์กรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ประจาปี 2561 เมื่อเร็วนีๆ้ ณ โรงแรมดสุ ติ ธานี หัวหิน จงัหวดัเพชรบรุี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : ไปรษณีย์ไทย  ไปรษณีย์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ