ทช. ผนึกกำลังเครือข่ายขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดโครงการประชุมเครือข่ายระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 12 ม.ค.61 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงกาฯ รวมถึงมอบบัตรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 

 

ให้แก่เครือข่ายภาคีอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับประเทศ ในโอกาสนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแห่งชาติ  ตามมาตรา 5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.ทช. และเครือข่ายทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 400 คน ณ โรงแรม พาวีเลี่ยนริมแคว รีสอร์ท ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับการจัดประชุม ในครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับเครือข่ายภาคีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับชาติ รวมถึงให้เครือข่ายภาคีรับทราบ นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากรในการพัฒนาความรู้ แนวคิดร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

พร้อมทั้งได้เชิญผู้แทนเครือข่ายฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ ทช. ทั้ง 10 พื้นที่ ที่มีผลงานประจักษ์ทางด้านการมีส่วนร่วมกับภาครัฐปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลท้องถิ่นของตน  เช่น การสร้างบ้านปลา ธนาคารปู บรรยายแลกเปลี่ยนให้สมาชิกเครือข่ายฯ ต่างที่รับทราบ เพื่อที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ความสำเร็จ โดยกิจกรรมภายในงานได้มีการแบ่งห้องเรียนในรูปแบบของกลุ่มย่อยให้ผู้แทนเครือข่ายฯ 4 พื้นที่ ที่ประสบความสำเร็จขั้นสูงในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลประเภทต่างๆ 
 


จนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สมาชิกในชุมชนชายฝั่งนั้นๆ มีที่จับสัตว์น้ำแบบพอเพียงและถูกวิธี อยู่บริเวณใกล้ๆ ชุ่มชนเข้ารับฟัง ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะดำเนินการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลนของประเทศ และความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคีต่อไป

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อติ บุญเสริม


HASTAG : โสภณ ทองดี  ทช.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ป่าชายเลน 

ติดตามข่าวอื่นๆ