หนูไปทำอะไรให้ทำร้ายหนูทำไม!! สุดเวทนาหมาแม่ลูกอ่อน โดนตีเลือดอาบ วอนผู้ใจบุญเข้าช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 โลกออนไลน์เเห่แชร์ภาพสุดเวทนาของสุนัขเเม่ลูกอ่อน สภาพหิวโซ ซ้ำโดนตีจนเลือดอาบ วอนผู้ใจบุญเข้าช่วยเหลือ 

บนโลกออนไลน์ จากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า "Napass Wilasinee" ได้มีการโพสต์ภาพเหตุการณ์สะเทือนใจทั้งของคนที่รักสุนัข รวมถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณละเเวกใกล้เคียง โดยระบุข้อความว่า "จะใจร้ายอะไรกันหนักหนา หมาแม่ลูกอ่อน โดนตีจนขนาดนี้ ใครจะช่วยบ้างมั้ยคะ พิกัด หน้าโรงไฟฟ้า เขตเทศบาลเมืองสตูล ช่วยๆกันหน่อยนะคะ คนโพสต์ เลี้ยงอยู่ 30 กว่าตัวแล้วคะ"

 

 

 

 


 

ทั้งนี้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถือว่ามีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา 

โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก และเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รับการคุ้มครอง มิให้ถูกกระทำการทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์ซึ่งนำสัตว์มาเลี้ยง จะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดู การขนส่ง การนำสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ถือเป็น ฉบับแรกของประเทศไทย โดยมีใจความดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้

โดยในหมวด ๕ การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร มาตรา ๒๑ การกระทําดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา ๒๐

(๑) การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร

(๒) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์

(๓) การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

(๔) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยา หรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน

(๕) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา

(๖) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์ หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน

(๗) การกระทําใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระทําได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์

และในส่วนของบทลงโทษ 

มาตรา ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๒ เจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหน้า ๑๒ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดตามมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ หากศาลเห็นว่าการให้สัตว์นั้นยังอยู่ในความครอบครองของเจ้าของหรือของผู้กระทําความผิดนั้นต่อไป สัตว์นั้นอาจจะถูกทารุณกรรมหรือได้รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมอีก ศาลอาจสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้กระทําความผิดนั้นครอบครองสัตว์ดังกล่าวและมอบให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ครอบครองหรือดูแลสัตว์นั้นต่อไป

มาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา ๓๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ให้ดําเนินคดีต่อไป 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา

 

ขอบคุณที่มา fb Napass Wilasinee

 

 

(อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม :เจ้าของติดต่อด่วน ! สุนัขโกเด้นแสนรู้ วิ่งหาหมอช่วยรักษาอาการบาดเจ็บ อาการปลอดภัยแล้ว รอเจ้าของมารับที่คลินิก)

 

(อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม :สุนัขดีสร้างชื่อ ! ผู้ว่าพิษณุโลกเยี่ยมชมสุนัขบางแก้วที่นายกรัฐมนตรีซื้อไว้ 3 ตัว หลังให้วัคซีนไม่มีอาการข้างเคียง (คลิป))

 

(อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม :วิจารณ์สนั่น!! ตำรวจจีนใจทราม ฟาดสุนัขยับเลือดสาดกระจาย ตายอนาถริมทางเดิน (ชมคลิป))

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เเสงจันทร์ กันธิยะ


HASTAG : ลูกอ่อน  ทำร้าย  เลือดอาบ 

ติดตามข่าวอื่นๆ