สถานีวิทยุกระจายเสียง912 ร่วมกับศูนย์อำหนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรวมพลคนรัก 912 ในภาคประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 24ธ.ค.60 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง912 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส สถานีวิทยุกระจายเสียง912 ร่วมกับศูนย์อำหนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรวมพลคนรัก 912 ในภาคประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลและหนวยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธิเปิดรวมพลคนรัก 912 กำหนดพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นบริการของสถานีวิทยุ912 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา วันที่23-24ธ.ค.60 โดยมี หัวหน้าส่วน ชมรนคนรักในหลวง ชมรมจิตอาสาประชารัฐ ครูและนักเรียนผู้ด้วยโอกาสและคนพิการ \

ซึ่งการจัดงานจัดในภาคประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลและหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ตามคติพจน์ที่ว่า เทิดทูน สถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่งคง โดยมีวัตถุประสงค์เพือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างภาครัฐและประชาชน ให้มีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน และสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงวิชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางสิลปวัฒนธรรมเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ได้มีโอกาส พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและสะท้อนปัญหาต้องการและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนยาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ด้าน นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การที่ทีมงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียง ผู้ปฎิบัติภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในพื้นที่และพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร

โดยภายในงานมีกิจกรรม การมอบถุงยังชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิธิมอบอุปกรณ์การกีฬาและพันธ์ไม้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส การจัดรายการวิทยุภาคพิเศษ การเสวนา

ภาพ/ข่าว กรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นราธิวาส 

                                                


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายกรียา เต๊ะตานี


HASTAG : จัดงานรวมพลคนรัก 912 ในภาคประชารัฐ  ความรู้  พัฒนา 

ติดตามข่าวอื่นๆ