อุดรธานี.กทบ. จับมืออัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ติวเข้มเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ให้ได้เงิน 1 ล้าน

วันนี้ (29 พ.ย. 60) ที่ โรแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมืองอุดรธานี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560

จััดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) สาขา 6 ร่วมกับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ผู้แทนนายอำเภอ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 145 คน เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกแห่ง ในปี พ.ศ.2556 – 2558 แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่า กองทุนหมู่บ้านบางส่วนไม่สามารถเพิ่มทุนได้เนื่องจากเกิดปัญหาเชิงการบริหาร เช่น เงินขาดบัญชี มีการฟ้องร้องคดี เป็นต้น ดังนั้นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงได้กำหนดมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน โดยร่วมมือกับ สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี มาถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการขั้นตอนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดอุดรธานี 
โดยได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การทำนิติกรรมสัญญา และการดำเนินการตามแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานของกองทุนให้ประสบผลสำเร็จต่อไป เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้หากกองทุนใดที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ว ก็จะมีสิทธิ์ได้รับการเพิ่มทุนได้อีกกองทุนละ 1 ล้านบาท


 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เเสงจันทร์ กันธิยะ


HASTAG : ใช่ต่อ  กองทุนหมู่บ้าน  หมู่บ้าน 

ติดตามข่าวอื่นๆ