ทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า!! ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด.ที่สมเด็จย่าพระราชทานชื่อให้ ย้อนรอย...ความผูกพันระหว่าง สมเด็จย่า กับ ต.ช.ด.

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๖ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ บ้านสามหมื่น อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เกิดจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเงินสำหรับสร้างอาคารเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และพระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑" และเสด็จฯ ทรงเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๐
 


สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 
เป็นโครงการในพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านสามหมื่น ตำบลเมืองแหง กิ่งอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ราษฎรบ้านสามหมื่น ได้เดินทางไปติดต่อขอตั้งโรงเรียนที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ ขณะนั้น ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ตั้งโรงเรียนได้ ซึ่งพอดีกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเงินสำหรับสร้างอาคารเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จึงนำไปสร้างอาคารเรียน ๑ กลัง และบ้านพักครู ๑ หลัง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๘ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๐๙ อาคารเรียนกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑" และเสด็จฯ ทรงเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๐ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สมเด็จย่า ท่านทรงรักและห่วงใยตำรวจทหารเป็นอย่างยิ่ง และมีความผูกพันใกล้ชิดมากเป็นพิเศษกับ ตชด. และเมื่อครั้งที่สมเด็จย่ายังมีพระชนม์ชีพ ทรงพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการ ที่ล้วนเป็นไปเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ ต.ช.ด. เนื่องจากท่านทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของ ต.ช.ด. และชาวเขารวมทั้งประชาชนที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร จึงได้มีการริเริ่มตั้งหน่วยสาธิตแพทย์ในพระองค์และพัฒนาเรื่อยๆ มากลายเป็นแพทย์อาสา  พ.อ.ส.ว. ในที่สุด
ที่มา : เรารัก สมเด้จพระเทพฯ : Belove Princess Maha Chakri Sirindhorn @ Maha Chakri Sirindhorn และภาพประกอบจากhttp://chaipat.au.edu และเพจ Chica SassyGirl 
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สมเด็จพระเทพฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ติดตามข่าวอื่นๆ