กาลเวลาพิสูจน์คน !! "อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว" ว่าที่รมว.แรงงาน !! กว่าจะมีวันนี้.. เคยโดน "บิ๊กตู่"ปลดออกกลางอากาศมาแล้ว

ต้องยกเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับครม.ประยุทธ์5 เมื่อแสกนรายชื่อดูแล้ว  พบว่า ภาพรวมรัฐบาลตอบรับไทยแลยด์ 4.0  นี้ มี  36 คน 38 ตำแหน่ง ตั้งใหม่ 18  หน้าใหม่ 10 สลับเก้าอี้ 7 ควบ 1  ทหารลดเหลือ 10 แต่ยังกุมภาพรวมความมั่นคงเบ็ดเสร็จ ทั้ง “กลาโหม มหาดไทย ยุติธรรม แรงงาน”

โฟกัสไปที่กระทรวงแรงงาน  ที่ได้ว่างลงตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จากการลาออกของ “ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล” ต่อเนื่องจากการที่มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติปลดอธิบดีกรมการจัดหางาน และส่งผลให้ พล.อ.ศิริชัย พร้อมทีมงานยื่นใบลาออกยกทีม ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกิดคำถามขึ้นมากมาย โดยเฉพาะกับคำถามที่ว่าใคร จะได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ ถึงวันนี้หลายคนก็พอจะทราบคำตอบดีอยู่แล้ว เป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจาก “พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว”  แต่การมายืนจุดนี้ได้ โดยไม่ตกหล่นไประหว่างทาง จนได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ ​จันทร์โอชา ไม่ใช่เรื่องง่าย หรือโรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่หลายคนเข้าใจ พล.ต.อ.อดุลย์ ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนัก

 

ย้อนไปเมื่อครั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง จากรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แม้ พล.ต.อ.อดุลย์ จะเข้าร่วมกับคสช. แล้วได้ร่วมแถลงการณ์ของ 4เหล่าทัพ  แม้พล.ต.อ. อดุลย์ จะเป็นหนึ่งในผู้ทำการรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่หลังจากนั้น 2 วัน พล.อ.ประยุทธ์  ได้ออกคำสั่งให้ พล.ต.อ. อดุลย์ พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลางอากาศ  โดยให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.ต.อ. ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ยังคงดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 

จากนั้นในวันที่ 30 สิงหาคม ปีเดียวกัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์  โดยเป็นข้าราชการตำรวจคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้  ตั้งแต่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 เป็นเวลากว่า3 ในการดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ของพล.ต.อ.อดุลย์ ได้สร้างชื่อเสียง ฝีไม้ลายมือ  ให้ปรากฏ โดยเฉพาะ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” นับว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของทั้งกระทรง และตัวของพล.ต.อ.อดุลย์

 

ทั้งนี้ทำให้การเคหะแห่งชาติได้ริเริ่มโครงการ “ฟื้นนครดินแดง” ซึ่งโครงการนี้ได้มีนโยบายรื้อถอนแฟลตดินแดงเพื่อพัฒนาใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2530 แล้ว แต่ก็ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานจนถึงปี พ.ศ.2549 การเคหะแห่งชาติก็รื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่ เพราะอาคารมีสภาพที่เป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัย  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีปัญหาและอุปสรรคมากมายทำให้ การดำเนินง่านผ่านมาถึง 5 รัฐบาล รวมระยะเวลามากกว่า 16  ปี โครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดินแดง ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ด้วยชาวชุมชนดินแดงยังไม่ได้รับความรู้ อันนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินงานโครงการที่จะช่วยยระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนดินแดงโดยรวมได้ จนมาถึงในยุคของพล.ต.อ.อดุลย์ ภายใต้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ที่เน้นการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย เป็นนโยบายเร่งด่วน ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558 เรื่องการขับเคลื่อนด้านที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2558) โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และมี มติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง พ.ศ. 2559 – 2567 ในที่สุด


ถัดมา อีกหนึ่งความสำเร็จของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้การนำของของพล.ต.อ.อดุลย์ นั้นก็คือ การแก้ไขปมปัญหาการ “ค้ามนุษย์”

 

การดำเนินนโยบายเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยซึ่งมีหลายปัจจัย โดยเฉพาะประเด็นที่ไทยถูกลดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ให้อยู่อันดับต่ำสุด (เทียร์ 3) ในปี2557 โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยกำหนดเป็น วาระแห่งชาติ เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นการกระทำที่ลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวทาง “ประชารัฐ”ของรัฐบาล รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและขจัดปัญหา การค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป สำหรับปัญหาขอทานข้ามชาติ ประเทศไทยได้ประกาศพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2559 ที่ผ่านมา โดยได้ขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างครบวงจร

 

จนนำพาประเทศ มาอยู่ในเทีบร์2 จากการเผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ TIP Report ประจำปี 2560 ของสหรัฐอเมริกาประเทศไทยยังอยู่ในระดับเทียร์ 2 วอทช์ลิสต์ (tier 2 watch list) หรือระดับ 2  แม้อันดับจะยังคงเท่าเดิม แต่จากการดำเนินการของไทยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นเรื่อยๆ และไม่ว่าประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในระดับใด รัฐบาลก็จะพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

และด้วยผลงานอันโดดเด่นสะดุดตานี้เอง จึงทำให้พล.อ.ประยุทธ์มองเห็นถึงความสามารถและไว้ใจในการตั้งให้พล.ต.อ.อดุลย์ นั่งเก้าอี้เจ้ากระทรวงแรงงาน เพื่อสะสาปมปัญหาที่คั่งค้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ยังแก้ไม่จบ


ติดตามข่าวสารทาง Line


ติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ