ชาติบ้านเมืองมีคุณสร้างชีวิต ต้องตอบแทน ไม่ทำลายให้ตกต่ำเสียหาย สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ตรัสบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 5 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทความว่า เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงเรื่องความรู้ คุณธรรม ความตั้งใจจริง รวมทั้งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันเป็นเครื่องมือและปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของบุคคลและประเทศชาติ ในวันสุดท้ายนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านว่า ชาติบ้านเมืองนั้น มีคุณยิ่งด้วยเป็นที่เกิด ที่อาศัย ซึ่งบุคคลได้ลงหลักปักฐานสร้างตัวสร้างชีวิตให้มีความผาสุกมั่นคง

 


ทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณ โดยร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญยั่งยืนให้แก่ชาติบ้านเมือง ไม่เบียดเบียนทำลายชาติบ้านเมืองให้ตกต่ำเสียหาย ยิ่งบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้สูง ก็ยิ่งต้องสำนึกตระหนักในหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองให้มาก แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติพัฒนางานต่าง ๆ ของชาติให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกัน ถ้าทำได้ดังนี้ บ้านเมืองเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นปรกติสุข ยังความวัฒนาผาสุกในชีวิตและกิจการงานแก่ทุกคนโดยถ้วนหน้า

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : เรารักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอบคุณภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์  ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ